ĐIỀU KIỆN & TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐIỀU KIỆN & TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC by Mind Map: ĐIỀU KIỆN & TIỀN ĐỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC

1. ĐIỀU KIỆN

2. TIỀN ĐỀ

2.1. Kinh tế - xã hội

2.1.1. Bước nhảy vọt kinh tế:

2.1.1.1. cuộc CMCN lần thứ 2

2.1.1.2. Chủ nghĩa tư bản

2.1.2. Sự thay đổi trong cơ cấu xã hội

2.1.2.1. Sự xuất hiện và phát triển của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa -> phá vỡ trật tự xã hội phong kiến ->xáo trộn đời sống xã hội

2.1.2.1.1. Nhu cầu thực tiễn

2.1.2.1.2. Nhu cầu nhận thức

2.2. Chính trị

2.2.1. Cuộc đại Cách mạng Pháp 1798

2.2.2. Công xã Paris 1981

2.3. Tư tưởng khoa học và văn hóa thời đại

2.3.1. Sự ra đời của học thuyết xã hội, làm thay đổi nhận thức xã hội ví dụ:

2.3.2. Sự phát triển mạnh của KHTN - KHXH

3. Khái quát về ngành

3.1. khái niệm

3.1.1. là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử

3.1.2. là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.

3.2. Là một tất yếu của lịch sự xã hội, thể hiện ở sự phát triển chín muồi

3.2.1. các điều kiện và tiền đề

3.2.2. nhận thức xã hội