มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยล้มเหลว?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยล้มเหลว? by Mind Map: มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยล้มเหลว?

1. ระบบอุปถัมภ์

2. ระบบการศึกษา

2.1. การประเมิน

2.2. หลักสูตร

2.3. นโยบาย

2.4. ช่องว่างทางการศึกษา

3. ครู

3.1. รูปแบบการสอน

3.2. ความสนใจของครู

3.3. ภาระงาน

4. ครอบครัว

4.1. รายได้

4.2. สภาพความเป็นอยู่

5. การเมือง

5.1. การกระจายอำนาจ

5.2. นายกรัฐมนตรี/ผู้บริหาร

6. เศรษฐกิจ

6.1. เงินเดือน

6.2. ค่าครองชีพ

7. โรงเรียน

8. สังคม

8.1. ค่านิยม

8.2. เจตคติ