My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. bài 3 giới thiệu về máy tính

2. 1 hệ thống tin học

2.1. dùng để nhập,xử lý,xuất,truyền và lưu giữ thông tin

2.2. hê thống gồm 3 phần

2.2.1. hardware:gồm máy tính và một số thiết bị liên quan

2.2.2. soft ware:gồm các chương trình .chương trình là một dãy lệnh, mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy tính biết thao tác cần thực hiện

2.2.3. human:sự quản lý và điểu khiển của con người

3. 5 thiết bị vào và ra

3.1. thiết bị vào :dùng để đưa thông tin vào máy tính VD chuột bàn phím máy scan

3.2. thiết bị ra dùng để đưa thông tin ra ngoài máy tính vd máy chiếu loa máy in

4. 6 hoạt động của máy tính

4.1. nguyên lý điều khiển chương trình

4.1.1. máy tính hoạt đọng theo chương trình

4.2. nguyên lí lưu trữ chương trình

4.2.1. lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ,xử lý như những dữ liệu khác

4.3. nguyên lí truy cập theo địa chỉ

4.3.1. việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó

4.4. nguyên lí phân nôi -man

4.4.1. mã hóa nhị phân điều khiển bằng chương trình lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung gọi là nguyên lí phân nôi=man

5. 2 sơ đồ cấu trúc

5.1. SGK

6. 3 bộ xử lý trung tâm (cpu-central processing unit)

6.1. CPU là bộ phận quan trọng nhất của máy tính điện tử.Là thiết bị chính để điều khiển thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình

6.2. gồm 2 thành phần

6.2.1. bộ điều khiển:điều khiển các bộ phận trên máy tính thực hiện chương trình

6.2.2. bộ số học thực hiện các phép toán số học và lôgic

7. 4 bộ nhớ trong và ngoài

7.1. bộ nhớ trong

7.1.1. rom:đây là bộ nhớ chỉ đọc chứa những chương trình do nahf sản xuất nạp sẵn phục vụ quá trình khởi động

7.1.2. ram lưu trữ tạm thời giữ liệu trong quá trình máy tính hoạt động những dữ liệu sẽ bị mất đi

7.2. bộ nhớ ngoài

7.2.1. lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ tỏng trong quá trình máy tính hoạt động VD: USP CD/DVD FĐ HĐ