Các điều kiện và tiền đề cho sự ra đời ngành xã hội học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các điều kiện và tiền đề cho sự ra đời ngành xã hội học by Mind Map: Các điều kiện và tiền đề cho sự ra đời ngành xã hội học

1. Điều kiện lý luận và khoa học

1.1. Sự kiện: Văn hóa phục hưng

1.2. Tác động

1.2.1. Lên án giáo hội Thên chúa

1.2.2. Tấn công trật tự xã hội phong kiến

1.2.3. Bênh vực quyền con người

1.2.4. Xây dựng thế giới quan tiến bộ

1.2.5. Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học

1.3. Ý nghĩa: Nhu cầu nghiên cứu các hiện tượng, quá trình xã hội, từ đó phát hiện ra các quy luật.

2. Điều kiện chính trị - xã hội và tư tưởng

2.1. Sự kiện

2.1.1. Cuộc đại cách mạng Pháp 1789

2.1.2. Công xã Paris 1871

2.1.3. Cách mạng tháng 10 Nga 1917

2.2. Tác động

2.2.1. Quyền lực thuộc về giai cấp tư sản

2.2.2. Tiêu diệt quý tộc, thắng lợi hoàn toàn

2.2.3. Khơi dậy tinh thần cách mạng

2.2.4. Chế độ phong kiến tan rã

2.3. Ý nghĩa: Nảy sinh nhu cầu tạo trật tự và tiến bộ

3. Điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn

3.1. Sự kiện

3.1.1. Cuộc cách mạng thương mại và công nghệ cuối thế kỷ XVIII

3.2. Tác động

3.2.1. Biến đổi kinh tế

3.2.1.1. Hoạt động buôn bán, sản xuất được tổ chức lại

3.2.1.2. Tổ chức quản lý kinh tế hiện đại thay thế kiểu truyền thống

3.2.2. Biến đổi xã hội

3.2.2.1. Hình thức tổ chức xã hội biến đổi

3.2.2.2. Đất đai rơi vào tay tầng lớp tư sản

3.2.2.3. Đô thị hóa

3.2.2.4. Tích tụ dân cư

3.2.2.5. Phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng

3.3. Ý nghĩa: Nảy sinh nhu cầu lập lại trật tự, ổn định xã hội.

4. Nhóm 3: Vân Anh Nguyễn Bùi Thị Thảo Phương Đặng Thị Phương Thảo Trịnh Thị Thủy Tiên Lê Tuấn Anh (nhóm trưởng)