PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ KHỐI KINH DOANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ KHỐI KINH DOANH by Mind Map: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ KHỐI KINH DOANH

1. 1. Đo lường hiệu quả team thông qua doanh số KPIs và tinh thần làm việc của team

1.1. Doanh số Team 10+1: doanh số 50 triệu/tháng x 10 ns = 500 triệu

1.2. Doanh số Team 6+1: doanh số 50 triệu/tháng x 6 ns = 300 triệu

1.3. Tỷ lệ hài lòng của CBNV theo khảo sát (50%, 75%, 100%...)

2. A. Rà soát lại KPIs cá nhân để phân loại các cấp độ 1,2,3

2.1. Cấp độ 1: Nhân sự cứng bán tốt (doanh số từ......đến........) <=> CVKD bậc 2,3

2.2. Cấp độ 2: Nhân sự bán hàng ngưỡng an toàn (doanh số từ....đến.....) <=>CVKD bậc 1

2.3. Cấp độ 3; Nhân sự không bán được hàng hoặc doanh thu thấp (gồm nhân sự cũ + mới)

2.3.1. 1. Ra TB thử thách 1 tháng ( nếu không đạt chấm dứt )

2.3.2. 2. Điều chuyển sang team khác với thời gian theo KPIs 3 tháng

3. B. Phân tích lại hiệu quả của các Team trong hệ thống

3.1. Vai trò và ảnh hưởng của các quản lý phòng Kinh doanh

3.2. Phân tích SWOT để biết được điểm yếu mạnh...để có sự điều chỉnh hợp lý

3.3. Phân loại các cấp độ Trưởng phòng Kinh doanh theo doanh số và nhân sự

4. C. Bố trí sắp xếp lại các nhân sự cấp độ 3 và 1 số nhân sự cấp độ 2 cho các Team khác

4.1. 1. Sàn Kinh Doanh Hội Sở (phân loại cấp độ 1,2,3);

4.2. 2. Sàn Kinh Doanh Đà Nẵng (phân loại cấp độ 1,2,3);

4.3. 3. Sàn Kinh doanh Quảng Ngãi (phân loại cấp độ 1,2,3)

5. D. Định biên từng team áp doanh thu theo nhân sự phòng

5.1. 2. Duy trì và đưa vào quy định/ quy chế kinh doanh về cơ chế luân chuyển, thử thách

5.1.1. 1. Nhân viên được bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng hiểu biết của bản thân.

5.1.2. 2. Thu nhận thêm được các ý tưởng, giải pháp mới từ vị trí vừa được luân chuyển này

5.1.3. 3. Đào tạo và thay đổi nhận thức

6. E. Theo dõi, đo lường, hiệu chỉnh

6.1. 1. P.HC-NS phối hợp cùng các GĐ sàn kiểm soát hiệu quả

6.2. 2. Có sự can thiệp hiệu chỉnh, bổ sung nhân sự kịp thời khi cần thiết

7. F. Báo cáo và giải pháp

7.1. 1. Tham khảo và họp lại các Giám đốc kinh doanh để đưa ra giải pháp hợp lý

7.2. 2. Báo cáo tổng quan cuối cùng và các giải pháp hoàn thiện