บทเรียนที่ได้จาการศึกษาครอบครัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทเรียนที่ได้จาการศึกษาครอบครัว by Mind Map: บทเรียนที่ได้จาการศึกษาครอบครัว

1. การสร้างสัมพันธภาพ

1.1. ได้ทราบวิธีเข้าถึงวัฒนธรรมของครอบครัวเพื่อสัมพันธภาพอันดี

1.2. มีทักษะการพูดคุยกับคนในครอบครัมากขึ้น

2. บทบาทพยาบาล

2.1. เป็นผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (health care educator)

2.1.1. จากการสอนการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นต้น

2.1.2. ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับโรคตนเอง

2.2. เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health care Provider)

2.2.1. จากการตรวจร่างกายผู้รับบริการทำให้นิสิตมีทักษะการตรวจร่างกายที่ดีขึ้น

2.2.2. จากการส่งเสริมให้ผู้รับบริการและครอบครัวออกกำลังกาย

3. การสื่อสาร

3.1. ทำให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น และกล้าแสดงออกมากขึ้น

3.2. ช่วยเพิ่มประสิทธิการของการสื่อสารทำให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันมากขึ้น

4. การสร้างการมีส่วนร่วม

4.1. แนะนำญาติในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมะสมกับผู้ป่วย

4.2. แนะนำให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออกกำลังกาย

5. การเข้าถึงข้อมูล

5.1. จากการลงพื้นที่จริง

5.2. จากการสอบถามข้อมูลจากตัวผู้รับบริการเอง

5.3. จากการสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพจากญาติ