Українська мова як навчальна дисципліна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова як навчальна дисципліна by Mind Map: Українська мова як навчальна дисципліна

1. Завдання

1.1. Виховання потреби у вивченні рідної мови

1.2. Формування духовного світу учнів

1.3. Вироблення вмінь і навичок користування мовними засобами в різних життєвих ситуаціях

1.4. Засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних і правописних норм

1.5. Ознайомлення учнів з мовною системою як основою для формування нових мовленнєвих уявлень і навичок

2. Дидактичні принципи

2.1. Науковості

2.2. Систематичності

2.3. Послідовності

2.4. Зв'язок навчання з життям

2.5. Природовідповідності

2.6. Індивідуалізації

2.7. Наочності

2.8. Взаємозв'язок у викладанні кількох мов

3. Навчальна програма

3.1. 4 наскрізні лінії

3.1.1. Екологічна безпека і сталий розвиток

3.1.2. Громадянська відповідальність

3.1.3. Підприємливість і фінансова грамотність

3.1.4. Здоров'я і безпека

3.2. Змістові лінії

3.2.1. Мовна

3.2.2. Мовленнєва

3.2.3. Діяльнісна

3.2.4. Соціокультурна

3.3. Складові

3.3.1. Знаннєва

3.3.2. Діяльнісна

3.3.3. Ціннісна

3.4. Усні й письмові види робіт

3.4.1. Обов'язкові

3.4.2. Рекомендовані

4. Методи навчання (За Біляєвим)

5. Методи навчання (за О. Біляєвим)

5.1. Усний виклад матеріалу

5.2. Бесіда

5.3. Спостереження учнів над мовою

5.4. Метод вправ

5.5. Робота з підручником, посібником,іншим джерелом