Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐẤT TRỒNG by Mind Map: ĐẤT TRỒNG

1. Tính chất

1.1. Keo đất

1.1.1. Cấu tạo

1.1.1.1. Untitled

1.1.2. Khả năng hấp thụ

1.1.2.1. Untitled

1.2. Phản ứng của dung dịch đất

1.2.1. Phản ứng chua

1.2.1.1. Độ chua hoạt tính

1.2.1.2. Độ chua tiềm tàng

1.2.2. Phản ứng kiềm

1.3. Độ phì nhiêu của đất

1.3.1. Tự nhiên

1.3.2. Nhân tạo

2. Đất mặn

2.1. Nguyên nhân

2.1.1. Nước biển tràn vào

2.1.2. Ảnh hưởng của nước ngầm

2.2. Đặc điểm, tính chất

2.3. Biện pháp cải tạo

2.4. Sử dụng

3. Đất phèn

3.1. Nguyên nhân

3.1.1. Xác sinh vật -> S -> S + Fe -> FeS2 -> H2SO4

3.2. Đặc điểm tính chất

3.3. Biện pháp cái tạo

3.4. Sử dụng