หน้าที่ของผู้ใช้งานระบบห้องเรียนเสมือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน้าที่ของผู้ใช้งานระบบห้องเรียนเสมือน by Mind Map: หน้าที่ของผู้ใช้งานระบบห้องเรียนเสมือน

1. ผู้เรียน

1.1. เลือกหัวข้อเข้าเรียน

1.1.1. เลือกรายวิชา

1.1.1.1. รอครูอนุมัติ

1.2. เข้าห้องเรียน

1.3. เลือกวิชาเรียน

1.4. จัดการไฟล์เอกสาร

1.4.1. ดาวโหลดใบงาน

1.4.2. ส่งใบงาน

2. ครูผู้สอน

2.1. ดูตารางการใช้ห้องเรียน

2.2. จองห้องเรียน

2.2.1. รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ

2.3. เข้าห้องเรียน

2.3.1. เลือกรายวิชา

2.4. จัดการสไลด์สอน

2.5. จัดการไฟล์เอกสาร

2.6. เข้าห้องเรียนเสมือน

2.7. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เรน

2.8. กรณีที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มห้องเรียนให้

2.8.1. ครูเข้าเลือกหัวข้อเข้าเรียน

2.8.1.1. รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ

2.8.1.1.1. เข้าห้องเรียนตามปกติ

3. Admin ผู้ดูแลระบบ

3.1. เข้าห้องเรียน

3.1.1. ครูผู้สอน

3.1.2. นักเรียน

3.2. ดูข้อมูลการใช้งาน

3.2.1. แก้ไขเวลาห้องเรียน

3.2.2. เพิ่มตารางห้องเรียน

3.2.3. ลบ ตารางห้องเรียน

3.3. อนุมัติ ผู้ขอเข้าเรียน

3.3.1. ครู

3.3.2. ผู้เรียน

3.4. อนุมัติข้อมูลการจองห้องเรียน

3.4.1. อนุมัติ

3.4.2. ลบ

3.5. จัดการข้อมูลสมาชิก

3.5.1. อนุมัติ

3.5.2. แก้ไข/ลบ