Економічне управління підприємством

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економічне управління підприємством by Mind Map: Економічне управління підприємством

1. Розділ 1. Сучасна економічна система управління підприємством

1.1. Тема 2. Технології вирішення завдань економічного управління

1.1.1. Вдосконалення планування на підприємствах, що діють у невизначених умовах. Колосов А. М. (2008)

1.1.2. Вдосконалення технології прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві. Боярська М.О. (2015)

1.1.3. Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Мельничук Л.С. (2016)

1.1.4. Концептуальні підходи та сучасні елементи моделювання ефективного управління підприємством в умовах розвитку економіки. Бондарчук Л.В., Гулівата І.О. (2015)

1.1.5. Технология принятия управленческих решений. Голубков Е.П. (2005)

1.1.6. Технологія прийняття рішень в системі економічних відносин. Зеленко О. (2016)

1.1.7. Характеристика економічних методів управління підприємством. Кліменко І.М. (2016)

1.2. Тема 3. Системи економічного управління та типи бізнесу

1.2.1. Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища. Колосов А. М. (2010)

1.2.2. Складові системи управління підприємством. Стоян К.С., Бихкало К.Ю. (2013)

1.2.3. Теория управления организационными системами. Новиков Д.А. (2007)

1.2.4. Формування та розвиток системи управління підприємством на засадах контролінгу. Григораш І.О. (2011)

1.2.5. Інформаційні системи управління підприємством. Адамик О.В., Сисюк С.В. (2016)

1.2.6. Economics. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus (2004)

1.2.7. The Global Economy and its Economic Systems. Paul R Gregory and Robert C Stuart ( 2013)

1.3. Тема 4. Економічний порядок на підприємстві. Бізнесетика економічної діяльності

1.3.1. Деловая этика – ключевой фактор успеха современного бизнеса. Могилевская О.Ю. (2018)

1.3.2. Еволюція відповідальності у бізнесі як відображення соціально-економічних процесів макрорівня. Коваленко Є.В. (2015)

1.3.3. Етика бізнесу та бізнес-освіта в умовах перехідної економіки. Яцишин О.М. (2017)

1.3.4. Роль бізнес етики в управлінні персоналом. Шевчук І.В., Бодак В.І. (2016)

1.3.5. Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Ринейська Л.С. (2016)

1.3.6. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій. Панченко Є., Петрашко Л. (2015)

2. Розділ 2. Бюджетне управління підприємством

2.1. Тема 5. Система бюджетного управління підприємством

2.1.1. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління. Міронова Л.О., Буряк М.І. (2016)

2.1.2. Вітчизняний та зарубіжний досвід формування системи управління бюджетом. Винниченко Н.В. (2015)

2.1.3. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов. Хоуп Д. (2007)

2.1.4. Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення. Шевчук В.О., Бондарук Т.Г. (2016)

2.1.5. Необхідність упровадження процесно-орієнтованого підходу як механізму вдосконалення системи бюджетного управління. Фролова Л., Брагіна О. (2016)

2.1.6. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов. Шим Д.К. (2007)

2.1.7. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании. Бримсон Д. (2007)

2.2. Тема 6. Організація бюджетного управління підприємством

2.2.1. Бюджетування як метод економічного управління діяльністю підприємства. Удалих О.О. (2016)

2.2.2. Види центрів відповідальності в системі бюджетування на підприємстві. Меренкова Л.О. (2008)

2.2.3. Організація бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві. Іщенко Н.А. (2011)

2.2.4. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві. Федорченко О.Є. (2015)

2.2.5. Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential. Bjarte Bogsnes. (2016)

2.2.6. The Innovative Business Model Canvas in the System of Effective Budgeting. Dudin M., Kucuri G., Fedorova I. (2015)

2.3. Тема 7. Технологія формування операційних бюджетів. Бюджет доходів і витрат

2.3.1. Бюджетування в системі фінансового планування підприємством. Коркуна Д. (2009)

2.3.2. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии. Красова О.С. (2008)

2.3.3. Механізм бюджетування витрат операційної діяльності. Шеремета О.В. (2009)

2.3.4. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства. Головацька С.І., Хаймьонова Н.С. (2015)

2.3.5. Бюджетне планування витрат у системі обліково-інформаційного забезпечення процесу управління підприємства. Хаймьонова Н.С. (2015)

2.3.6. Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління. Андрущенко І. Є., Касьян С.О. (2014)

2.3.7. Внутрифирменное бюджетирование : настольная книга по постановке финансового планирования. Хруцкий В. Е. (2007)

2.4. Тема 8. Управління грошовими потоками підприємствами. Бюджет руху грошових коштів та розрахунковий баланс

2.4.1. Бухгалтерський баланс та його аналітичні можливості. Ісай О. (2016)

2.4.2. Бухгалтерський баланс як складова інформаційного забезпечення процесу прийняття економічних рішень. Дідоренко Т. (2016)

2.4.3. Організація та методика обліку і аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства. Якубів В.М., Шайдурова Є.О. (2015)

2.4.4. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств. Корнєва Н.О., Барабан Т.В. (2018)

2.4.5. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання. Циган Р.М. (2010)

2.4.6. Управління грошовими потоками підприємства. Селіверстова Л.С. (2015)

2.4.7. Финансовый менеджмент предприятий. Савчук В.П. (2008)

2.5. Тема 9. Інформаційне забезпечення бюджетного управління

2.5.1. Обліково-інформаційне забезпечення управлінського аналізу. Садовська І.Б. (2009)

2.5.2. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Левицька С.О., Яценко В.М. (2017)

2.5.3. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Кузнєцова С.А. (2014)

2.5.4. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні. Безверхий К.В., Бочуля Т.В. (2014)

2.5.5. Інформаційно-комунікаційні технології для управлінського обліку на підприємствах. Івченко Є. (2010)

2.5.6. Інформаційні системи і технології в обліку. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. (2003)

3. Розділ 3. Фінансове управління підприємством

3.1. Тема 10. Фінансова діагностика компанії. Аналіз форм фінансової звітності

3.1.1. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Івченко Л.В., Федорченко О.Є. (2015)

3.1.2. Диагностика и контроль финансовой безопасности компании: управленческий аспект. Казакова Н.А., Иванова А.Н. (2016)

3.1.3. Методы финансового анализа для оценки состояния предприятий. Воробьева Е.И., Кирильчук Н.А. (2016)

3.1.4. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану. Безбородова Т.В. (2014)

3.1.5. Финансовая диагностика компании и ее место в системе финансового менеджмента. Беспалова О.В. (2016)

3.1.6. Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Harold L. Vogel. (2014)

3.1.7. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Mun J. (2002)

3.2. Тема 11. Управління робочим капіталом

3.2.1. Контролінг робочого капіталу в забезпеченні ліквідності та рентабельності підприємства. Бабяк Н.Д. (2017)

3.2.2. Організація управлінського обліку дебіторської заборгованості. Кияшко О.М. (2017)

3.2.3. Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю. Салига К.С., Нестеренко Ю.В. (2016)

3.2.4. Управління дебіторською заборгованістю. Жаворонок А.В., Григорович Н.І. (2017)

3.2.5. Фактор робочого капіталу як елемент контролінгу інвестиційної діяльності. Козловський А.Т. (2016)

3.2.6. The influence of working capital management components on corporate profitability. Mathuva D. (2012)

3.2.7. Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Sánchez-Ballesta J. P. (2014)

3.3. Тема 12. Управління інвестиційним портфелем підприємства

3.3.1. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності. Усатенко О.В. (2018)

3.3.2. Модель прогнозування оптимального управління інвестиційним портфелем. Рзаєв Д.О. (2017)

3.3.3. Моделі управління портфелем цінних паперів. Маслій О. (2018)

3.3.4. Формування та управління інвестиційним портфелем підприємства. Кобушко І.М. (2016)

3.3.5. Property Investment. Principles and Practice of Portfolio Management. Hoesli M., Macgregor D. B. (2000)

3.3.6. SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT. Kevin S. (2015)

3.4. Тема 13. Стратегічне та операційне управління фінансуванням діяльності підприємства

3.4.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Волков А.С., Марченко А.А. (2006)

3.4.2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу. Черната Т.М., Сінєнко І.О. (2014)

3.4.3. Управление формированием капитала. Бланк И.А. (2012)

3.4.4. Инвестиционная стратегия предприятия. Лахметкина Н. И. (2006)