Mô hình REAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô hình REAN by Mind Map: Mô hình REAN

1. REACH

1.1. Online

1.1.1. Phương tiện truyền thông xã hội

1.1.1.1. Intagram ads

1.1.1.2. Facebook ads

1.1.1.3. Zalo ads

1.1.1.4. Google ads

1.1.1.5. Cốc cốc ads

1.1.2. Phương tiện hiển thị trả phí

1.1.2.1. Chạy quản cáo Click to link

1.1.2.2. Banner quảng cáo

1.1.2.3. Internal link

1.1.3. Công cụ tìm kiếm tự nhiên

1.1.3.1. SEO Web

1.1.4. Email trả phí

1.1.4.1. Remarketing

1.1.4.2. Email Marketing

1.2. Offline

1.2.1. Event

1.2.1.1. Triển lãm thương mại

1.2.1.2. Hội thảo

1.2.2. Khách hàng tiềm năng trả phí

1.2.3. In quảng cáo trên tạp chí thương mại

1.2.4. Biển quảng cáo, Logo

1.2.5. thư tay trực tiếp

1.3. KPIs

1.3.1. GRP's : Định lượng mức độ hiệu quả và chi phí quảng cáo.

1.3.2. eCPM: Quảng cáo trả tiền theo số hiển thị

1.3.3. Tỉ lệ thoát

1.3.4. Số người đăng kí

1.3.5. Số người tìm hiếm thương hiệu

2. ENGAGE

2.1. Online

2.1.1. Website của công ty

2.1.1.1. Paid Search

2.1.1.2. Content Marketing

2.1.2. Chế độ xem trang phần mềm

2.1.3. Chế độ xem trang phần cứng

2.1.4. Giải pháp chế độ xem trang

2.1.4.1. Form đăng kí Online

2.1.4.2. Hotline

2.1.4.3. Địa chỉ công ty

2.1.4.4. Box chat

2.1.4.5. Đăng nhập thông qua G+ hoặc Facebook

2.1.5. Social media like/ follow/video/ webinar plays/ views

2.1.6. Lượt xem kênh bán hàng thương mại điện tử

2.2. Offline

2.2.1. Mobile app view

2.2.2. Telephone call

2.2.3. Bussiness card

2.2.4. PR quảng cáo

2.2.5. Event Marketing

2.3. KPI's

2.3.1. Engage rate

2.3.2. Community Growth Rate

2.3.3. Tỷ lệ thoát

3. NATURE

3.1. Online

3.1.1. Customer

3.1.1.1. Remarrketing

3.1.2. Phần mềm Support diễn đàn

3.1.3. Phần cứng Support diễn đàn

3.1.4. Chat/Support Online

3.1.4.1. Event Online

3.1.4.2. Phần thưởng, quà tặng Online

3.1.4.3. Khuyến mại

3.1.4.4. Remarrketing

3.1.5. Hệ thống CRM

3.2. Offline

3.2.1. Call center support

3.2.2. After sales careline

3.2.3. Account manager

3.3. KPI's

3.3.1. Revenue

3.3.2. Tỷ lệ khách hàng quay lại sau lần đầu mua

3.3.3. Tỷ lệ thoát

3.3.4. Quality score-điểm chất lượng

4. ACTIVE

4.1. Online

4.1.1. Phần mềm dùng thử

4.1.2. Hardware specification dowload

4.1.3. Tải xuống đặc tả chương trình phần mềm/ tải xuống giấy trắng

4.1.4. Phục vụ phần mềm bán hàng Online

4.1.4.1. Click " Tìm hiểu ngay"

4.1.4.2. Đăng nhập tài khoản

4.1.4.3. Confirm qua SĐT hoặc qua e mail

4.1.4.4. Điền thông tin

4.1.4.5. Thêm giỏ hàng

4.1.4.6. Theo dõi đơn hàng

4.1.4.7. Click " Xem ngay"

4.1.4.8. Social media share/ reweets

4.2. Offline

4.2.1. Mobile affview

4.2.2. Telephone call

4.2.3. Direct mail leads

4.2.4. Bussiness card leads

4.2.5. Trade voucher leads

4.3. KPI's

4.3.1. Like/ share/ comment/ Inbox

4.3.2. Click to website

4.3.3. Conversion Rate

4.3.4. Click Through Rate (CTR)

4.3.5. Chỉ số Cost Per Click ( CPC)