Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AL-ANDALUS by Mind Map: AL-ANDALUS

1. 2-Evolució d'Al-Andalus(929-1492)

1.1. El Califa de Córdoba(929-1031)

1.1.1. L'emir Abderraman III va voler reformar el seu poder e imposar la seua autoritat. Amb aquesta intenció, es van independitzar, es va plocamar califa i va fundar el Califat de Córdoba

1.2. Els regnes taifes (1031-1248)

1.2.1. En 1031 Al-Andalus es va divir en mes de 25 regnes anomenats taifes

1.3. El regne nassarita de Granada(1248-1492)

1.3.1. L'unic territori que va sobreviure va ser el regne de Granada governat per reis i per sultans de la dinastia nassarita.

2. 1-La conquesta d'Al-Andalus

2.1. La feblesa de la monarquia visigoda

2.1.1. Al segle XIII , la monarquía visigoda que governava Hispània es trobava en crisi per dos raons:

2.1.1.1. 1- L'empobriment de l'economía havia el descontentament de la població.

2.1.1.2. Es va desencadenar una guerra entre els partdaris de la monarquía hereditària , que donava suport a Akila , i els de la monarquía electiva , que triaren a Roderic.

2.2. La conquista militar

2.2.1. L'any 711 un exercit berber va travesar l'estret de Gibraltar. Els visigots van ser incapaços d'oposar resistència i van ser derrotats a la batalla de Guadalete on va morir Roderic.

2.2.1.1. Alguns nobles i clergues hispanovisigots es van establir a les muntanyes Cantàbriques a causa de la derrota en Guadalete.

2.3. L'integració d'Al-Andalus a l'imperi Islàmic

2.3.1. Els musulmans van establir uns pactes de submissió:

2.3.1.1. L'Islam va ser la religió oficial.

2.3.1.2. La majoría es van convertir a l'Islam.

2.3.1.3. Muladis = Cristians que ara son musulmans

2.3.1.4. Mossarab=Cristians que seguien sent cristians

3. 3-Les ciutats d'Al-Andalus

3.1. Una societat urbana

3.1.1. A Al-Alandus es podien trobar grans ciutats com Córdoba amb mes de 300000 habitants, era una de les mes poblades del món. La majoria de les ciutats estaven envoltades que tenien varies portes que es tancaven per la nit.

3.2. L'artesania i el comerç

3.2.1. Els artesans s'agrupaven en barris gremials. El comerç a llarga distancia també era important perquè en Europa traien fusta i metalls, d'Àfrica esclaus, or i marbre i d'orient objectes de luxe i especies. Aquesta prosperitat s'estimulava mitjançant un sistema de moneda única (el dinar d'or i el dirham de plata)

4. 4- Sarq Al-Alandalus, un territori andalusí

4.1. La conquesta de Sarq Al-Alandalus

4.1.1. La majoria de la part de la conquesta va ser mitjançant tractar. En el nostre territori, Teodomir un d'aquests tractats

4.2. De l'emirat als regnes taifes

4.2.1. En els segles 8,9 i 10, Sarq Al-Alandalus va ser governat per valís que depenien de Cordava. Al segle 11, a Sarq Al-Andalus es van crear les 2 grans taifes de Dénia i de València i també la d'Alpont.

4.3. Una rica agricultura de regadiu

4.3.1. Els musulmans van introduir nous conreus ,van perfeccionar els sistemes de regadiu i van crear el tribunal de las aigües.

4.4. L'economia urbana

4.4.1. En les ciutats mes importants, s'hi van construir nombroses obres públiques amb palaus i jardins. la industria mes prospera va ser l'industria paperera, encara que la més entesa va se la tèxtil. La plaça més important era valència amb els seus actius ports.

5. 8-L'art andalusí

5.1. El predomini de l'agricultura

5.1.1. Presenta una sèrie de característiques comunes

5.1.1.1. L'us de materials senzills de construcció: rajoles i fusta

5.1.1.2. Cobriment d'edificis mitjançant voltes i cúpules.

5.1.1.3. Utilització de columnes i pilars com a suport i gran profusió d'arcs

5.1.1.4. Ornamentació interior mitjançant mabres, rajoles, guixeries i fustes.

5.1.1.5. Moltes construccions presenten bonics jardins.