ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา

1. การปรับตัวภาวะการเรียนรู้อันประกอบด้วยการท่องบทเรียนการทำแบบฝึกหัดและการฝึกสติปัญญา

2. ความมุ่งหมายของการศึกษา

2.1. สมัยโบราณ (ล้านนา-สุโขทัย)พ.ศ.2324

2.1.1. การศึกษาของไทยมุ่งทางศาสนาและรู้หนังสือ

2.2. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ 2325 -พ.ศ 2453)

2.2.1. เพื่อจะได้เป็นกำลังทางราชการ

2.2.2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุตรผู้เล่าเรียน

2.2.3. เป็นประโยชน์ทางศาสนา

2.3. สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2454- พ.ศ 2475)

2.3.1. เพื่อการศึกษาชั้นสูง

2.3.2. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2.3.3. เพื่อระบบราชการพร้อม

2.4. สมัยรัฐธรรมนูญ (พ.ศ 2476 -พ.ศ 2493)

2.4.1. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.4.2. เพื่อเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย

2.4.3. เพื่อการศึกษาวิชาชีพของประชาชน

2.5. สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ 2494 -พ.ศ. 2502 )

2.5.1. เพื่อให้เป็นพลเมืองดี

2.5.2. เพื่อความสมบูรณ์ของประชาชน

2.5.3. เพื่อการสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ

2.6. สมัยยุคพัฒนาการศึกษา( พ.ศ 2503 -พ.ศ 2519)

2.6.1. เพื่อความเป็นพลเมืองดีตามควรแก่อัตภาพ

2.6.2. เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม

2.6.3. เพื่อยกมาตรฐานความรู้ของพลเมืองให้สูงขึ้น

3. ความหมาย

4. ลักษณะของการจัดการศึกษา

4.1. วิชาสามัญ การศึกษาที่รัฐบาลเห็นว่าทุกคนควรได้รับได้แก่อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น

4.2. วิชาชีพ การศึกษาที่รัฐบาลเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

5. ความสำคัญของการศึกษา

5.1. เกิดการขาดแคลนคนมีความรู้

6. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา

6.1. ผู้เรียน คือปัจจัยทางวิทยาหรือปัจจัยภายในความพร้อมด้านอารมณ์และด้านสติปัญญา

6.2. สิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยทางสังคม หรือเงื่อนไขภายนอกหรือเงื่อนไขปรนัย อะไรก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายในหรือ ปัจจัยผู้เรียนจะควบคุมอะไรที่ครูทำวิธีทำ

7. การจัดการศึกษาในประเทศไทย

7.1. การนำเอาพุทธมามาเป็นแม่บทในการเสนอปรัชญาการศึกษาของไทย

7.2. มีการเสนอแนะทัศนะต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาทางโลกบทความการสัมมนาหนังสืองานวิจัย

7.3. การเปรียบเทียบตนและอดีตของผู้อื่นก็ช่วยให้เห็นภาพปัจจุบันและแนวทางอนาคตชัดเจนขึ้น