KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÓM 25 - 36 THÁNG (Tháng 10) Năm học 2018 - 2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÓM 25 - 36 THÁNG (Tháng 10) Năm học 2018 - 2019 by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÓM 25 - 36 THÁNG (Tháng 10) Năm học 2018 - 2019

1. CÁC MẶT PHÁT TRIỂN

1.1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1.1.1. MỤC TIÊU

1.1.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1.1.1.1.1. Ngoài trời

1.1.1.1.2. Sinh hoạt

1.1.1.1.3. Giờ học

1.1.1.1.4. Kỹ năng

1.2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1.2.1. MỤC TIÊU

1.2.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1.2.1.1.1. Ngoài trời

1.2.1.1.2. Sinh hoạt

1.2.1.1.3. Giờ học

1.2.1.1.4. Kỹ năng

1.3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

1.3.1. MỤC TIÊU

1.3.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1.3.1.1.1. Ngoài trời

1.3.1.1.2. Sinh hoạt

1.3.1.1.3. Giờ học

1.3.1.1.4. Kỹ năng

1.4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

1.4.1. MỤC TIÊU

1.4.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1.4.1.1.1. Ngoài trời

1.4.1.1.2. Sinh hoạt

1.4.1.1.3. Giờ học

1.4.1.1.4. Kỹ năng

2. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HĐVC

2.1. TRÒ CHƠI SÁNG TẠO

2.1.1. Giả bộ có cốt chuyện

2.1.2. Xây dựng

2.2. TRÒ CHƠI CÓ LUẬT

3. KẾ HOẠCH NGÀY

3.1. TUẦN LỄ TỪ 1/10->05/10/2018

3.1.1. NGÀY 1

3.1.2. NGÀY 2

3.1.3. NGÀY 3

3.1.4. NGÀY 4

3.1.5. NGÀY 5

3.2. TUẦN LỄ TỪ 8/10->13/10/2017

3.2.1. NGÀY 1

3.2.2. NGÀY 2

3.2.3. NGÀY 3

3.2.4. NGÀY 4

3.2.5. NGÀY 5

4. MÀU QUY ƯỚC