KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM LỚP 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2018-2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM LỚP 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2018-2019 by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM   LỚP 3-4 TUỔI  NĂM HỌC 2018-2019

1. Lĩnh vực phát triển thể chất

1.1. Mục tiêu

1.2. Hình thức tổ chức

1.2.1. Sinh hoạt

1.2.2. Giờ học

1.2.3. Chủ đề

2. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

2.1. Mục tiêu

2.2. Hình thức tổ chức

2.2.1. Sinh hoạt

2.2.2. Giờ học

2.2.3. Chủ đề

3. Lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội

3.1. Mục tiêu

3.2. Hình thức tổ chức

3.2.1. Sinh hoạt

3.2.2. Giờ học

3.2.3. Chủ đề

4. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

4.1. Mục tiêu

4.2. Hình thức tổ chức

4.2.1. Sinh hoạt

4.2.2. Giờ học

4.2.3. Chủ đề

5. Lĩnh vực phát triển nhận Thức

5.1. Mục tiêu

5.2. Hình thức tổ chức

5.2.1. Sinh hoạt

5.2.2. Giờ học

5.2.3. Chủ đề

6. Kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi

6.1. Vui chơi Trong Lớp

6.1.1. Xây dựng

6.1.2. Gỉa bộ

6.1.3. Trò chơi có luật