Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Інтерактивне навчання

1.1. аналіз конкретних ситуацій

1.2. уведення в досліджувану проблема

1.3. визначення задачі

1.4. групова робота над ситуацією

1.5. групова дискусія

1.6. підсумкова бесіда

2. Особистісне навчання

2.1. Особистісно орієнтоване навчання - це навчання, центр якого є особистість дитини, її самобутність, самостійність: субъєктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узджужує з з зім освіти. Визнання учня ключовою фігурою всього освітнього процесу - це і є особистісно орієнтована педагогіка. Детальніше тут: Особистісно зорієнтоване навчання :: IvanushunSoroku

2.2. Основные видные числа особистісно орієнтованого навчання є: розвинути індивідуальні позитивні здібності кожного школяра; максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня; допомогти дитині пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися; сформувати культуру життєдіяльності, правильно визначати лінії поведінки. Детальніше тут: Особистісно зорієнтоване навчання :: IvanushunSoroku

2.3. Основно обозначенные особистісно орієнтованого навчання: стимулювання розвитку, саморозвитку і відповідальності учнів; зосередження на потребах дитини; гуманізація навчального спілкування; співпраця, співтворчість учня і вчителя; переважання навчального діалогу; турбота про фізичне й емоційне здоров'я учнів; пристосування методики до можливостей учнів. Детальніше тут: Особистісно зорієнтоване навчання :: IvanushunSoroku

2.4. Для досагненя цієї мети використовую речевую форму и методику навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб'єктивний досвід учнів: створення атмосфери зацікавленоееееедание в результатах роботи в классо; стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоюнь помилитися, отримати хибну відповідь тощо; використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє отримати учневі найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу; оцінювання досягненнь учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кнцевим результат; заохотня прагненная работа знакомить свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та засвоювати найбільш раціональні их; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволяли кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, виборність у правах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня. Детальніше тут: Особистісно зорієнтоване навчання :: IvanushunSoroku

3. Модульна система навчання

3.1. Модульне навчання - це технологія навчання, сутність якої полягає в том, щоб той, хто навчається, міг самостійно працювати із запропонованими йому індивідуальними програмами, що містять банк інформації и методичні рекомендації щодо виконання завдань.

3.2. Основными принципами деятельности организации являются следующие виды деятельности: системное навчання  навчання з випреджальним вивченням теорії;  вивчення матеріалу за допомогою дидактично виважених, змістовно пов'язаних і закінчених блоків-модулів;  проблемний підхід до навчання;  індивідуально-диференційований підхід;  організація активної науково-пошукової діяльності учнів;  програмованість навчання;  технологізація навчального процесу та ін.

3.3. Переваги модульного навчання  системність, логічність і комплексність підходу до побудови курсу;  диференційованість;  посилення мотивації;  розвиток саморегуляції та самооцінювання учнів;  зміна ролі педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно- координаційну;  гнучкість та варіативність;  гарантованість запланованих результатів та ін.  Основним структурним елементом навчального процесу в системі модульного навчання є модуль.  Модуль (від лат. modulus— «міра») — самостійний, функціо-нально-орієнтований етап процесу навчання, що має власне програмно-цільове та методичне забезпечення.  Організаційною особливістю модульного навчання є те, що тривалість міні-модуля складає, на відміну від традиційного уроку, 25-30 хвилин. Тому впровадження модульної технології неможливе в межах одного шкільно¬го предмета або паралелі.

3.4. Функциональный цикл навчального модуля

3.4.1.  Чуттєво-естетичний (Ч-Е) Він не є обов'язковим. Його метою є створення психологічної, емо-ційної установки на вивчення нового, налашвання на співпрацю.

3.4.2.  Установчо-мотиваційний (У-М) Під час чього міні-модуль визначаються перспективи вивчення теми, відбувається проекту навчані діяльності; формується внутрішня мотивація до самоосвіти та саморозвитку.

3.4.3.  Змістовно-пошуковий (3-П) Організується всебічне вербально-розумове тапоно-графічне моде¬лювання проблемно-діалогічного простору для навчального пошуку нових знань, повна мобілізація всіх можливих засобів пізнавальної діяльності. можливих засобів пізнавальної діяльності.

3.4.4.  Контролио-змістовий (оцінно-смисловий (О-С)) Моделюються ситуації перевірки ступенчатая теоретическая теоретическая и техническая работа, проводимая прогіж¬на рефлексія правильності та результативності навчання.

3.4.5.  Адаптивно-перетворювальний (А-П) Сутністю міні-модуль є переконструювання й адаптація теоретичних знань до їх практичного використання.

3.4.6.  Системно-узагальнемчий (С-У) Організєє робота з узагальнення та систематиції особистих знань, набутих під час вивчення тех, з визначення їх місця в системе влажных уявлень, шляха тестування й складання знаково-графічних моделей (таб¬лиць, схем, діаграм тощо ).

3.4.7.  Контрольно-рефлексивний (К-Р) Проводиться підсумкове оцінювання рівнів оволодіння знаннями, нормами и особенностями умного застобрания спеціальної модульно-рей-тингової системи.

3.4.8.  Духовно-естетичний (Д-Е) (необов'язковий) Методика ціого міні-модуля є гармонізація взаємовідносинн особистості з навілиівій світом через переживання, творча й духовна рефлексія.

4. Модульно-блочна технологія

5. Мережеві технології

6. Ігрові технології навчання

7. Теорія проблемного навчання

7.1. Проблемний виклад навчальної інформації педагогом

7.2. Створення на уроці проблемної ситуації

7.3. Формування і розв'язання проблеми самими учнями.