การให้คำปรึกษา Counseling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การให้คำปรึกษา Counseling by Mind Map: การให้คำปรึกษา Counseling

1. เทคนิคการให้คำปรึกษา counseling technique

1.1. ให้คำปรึกษา Opening Interview

1.1.1. นำเข้าสู่การสนทนา direct leading

1.1.2. สนทนาเข้าประเด็น Focusing

1.2. เทคนิคการตั้งคำถาม Questioning

1.2.1. คำถามปลายเปิด

1.2.2. คำถามปลายปิด

1.3. เทคนิคการเรียกซักถาม Probing

1.4. เทคนิคการให้ความเงียบ Silence

1.5. เทคนิคการทบทวนประโยค Paraphrasing

1.6. เทคนิคการสรุป Summarizing

1.7. เทคนิคการตีความ Interpreting

1.8. การชี้แนะ Susgesting

1.9. การแสดงความเห็นชอบ Approval

1.10. การให้ความมั่นใจ Assurance

1.11. เทคนิคการเผชิญหน้า Confrontation

1.12. เทคนิคการท้าทาย challenge

1.13. การแสดงความยอมรับ Rejection

1.14. เทคนิคการฟัง Listening

1.14.1. การให้รางวัล Reward

1.14.2. การเรียนรู้ Learning

1.14.3. สัมพันธภาพ relationship

1.14.4. ความยืดหยุ่น Flexibility

1.14.5. การสื่อความหมาย/ตีความ Comunication

1.14.6. จุดประสงค์ Purpose

1.14.7. การนำทาง Direction

1.14.8. การจูงใจ Motivation

1.14.9. การยอมรับ Respect

1.14.10. การสนับสนุน support

2. เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการให้คำปรึกษา Interviewing technique

2.1. การวางแผน

2.2. การเริ่มต้นสัมภาษณ์

2.3. สัมภาษณ์/รวบรวมข้อมูล

2.4. สรุป

3. เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อการให้คำปรึกษา Telephone technique

3.1. เทคนิคสัมภาษณ์เพื่อการให้คำปรึกษา Interviewing technique

3.1.1. การวางแผน

3.1.2. เริ่มต้นสัมภาษณ์

3.1.3. สัมภาษณ์/รวบรวมข้อมูล

3.1.4. สรุป

3.2. ขั้นตอนการสื่อสาร

3.2.1. การเตรียมการ

3.2.1.1. หัวข้อ/คู่สนทนา/บันทึก

3.2.2. การสนทนา

3.2.2.1. ทักทาย/แนะนำหัวข้อ/สร้างสัมพันธภาพ/สรุป

3.2.3. การสร้างสัมพันธภาพ

3.2.3.1. ขณะสนทนา/กล่าวเชิญชวน/นัดครั้งต่อไป

3.3. มารยาท/เทคนิค

3.3.1. DO & Dont

3.3.2. เทคนิคการใช้โทรศัพท์

3.3.2.1. ปากระดับเดียวกับช่องพูด

3.3.2.2. ไม่มีเสียงอื่นแทรก

3.3.2.3. จับโทรศัพท์ถนัดมือ

3.4. ทักษะการสื่อสาร

3.4.1. การใช้น้ำเสียง

3.4.1.1. จังหวะพูด

3.4.1.2. การทอดเสียง

3.4.2. การใช้ถ้อยคำ

3.5. รับรู้คู่สนทนาอย่างเข้าใจ Empathy and cliens preception

3.6. ขั้นการให้คำปรึก๋่ษา

3.6.1. เตรียมข้อมูล

3.6.2. เตรียมผู้สนทนา/ข้อมูลผู้สนทนาเบื้องต้น

3.6.3. จับประเด็นเนื้อหา

3.6.4. นัดหมายครั้งต่อไป

3.6.5. บันทึก/สรุปผล

4. เทคนิคการเขียนรายงานเพื่อการให้ปรึกษา Written Communication

4.1. six question word

4.1.1. ข้อความสมบูรณ์

4.1.1.1. what

4.1.1.2. who

4.1.1.3. when

4.1.1.4. why

4.1.1.5. where

4.1.1.6. how

4.1.2. การเขียนห้ามเปลี่ยนแปลง/ต่อเติม/ตัดต่อ

4.1.3. ตรวจทานไวยากรณ์

4.2. Six C'S

4.2.1. กระจ่าง Clear

4.2.2. กระชับ Concise

4.2.3. กระตุ้นผู้อ่าน Courteous

4.2.4. ถูกต้อง Correct

4.2.5. ครบถ้วน Complete

4.2.6. เป็นรูปธรรม Concrete

4.3. ขั้นตอนการเขียน

4.3.1. เรียบเรียงข้อมูล

4.3.2. กำหนดวัตถุประสงค์

4.3.3. รูปแบบสอดคล้อง

4.3.4. ตอบคำถาม

4.3.5. ข้อมูลต่อเนื่อง

4.3.6. สรุป

4.3.7. เขียนเป็นระบบ

4.3.7.1. ปก

4.3.7.2. บทนำ

4.3.7.3. สถานการณ์

4.3.7.4. สรุป

4.3.7.5. ภาคผนวก