Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESTRUCTURES by Mind Map: ESTRUCTURES

1. Ponts de bigues en armadura

2. Format per una o unes quantes bigues recolzades en pilars.

3. Pont de formigó sustentat sobre pilars

4. El tauler del pont es recolza sobre pilars de formigó

5. Les bigues estàn formades per una armadura d'acer triangular

6. No té cap estructura que ho reforci.

7. Ponts sustentats per armadura triangular

8. Sustentat per una armadura d'acer triangular.

9. Ponts d'arc de formigó

10. El tauler es recolza per mitjà d'uns prims pilars interiors en un o més arcs de formigó.

11. Ponts d'arc en armadura d'acer

12. Arcs estan construïts en armadura triangular d'acer.

13. Ponts penjats

14. Entre unes grans torres, pengen dos cables principals de gran extensió i grossor

15. Altres cables secundaris verticals a què va enganxat el tauler en tota la seva longitud.

16. Ponts atirantats

17. Pont se subjecta per mitjà de tibant a una, dos o més grans torres

18. Les torres solen ser de formigó i els cables d'acer.

19. Ponts llevadissos

20. Ponts que tenen un mecanisme per a obrir pas als barcos retirant o elevant una de les seues seccions.