Thành tựu chủ yếu văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến CM 1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thành tựu chủ yếu văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến CM 1945 by Mind Map: Thành tựu chủ yếu văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến CM 1945

1. Nội dung tư tưởng

1.1. chủ nghĩa yêu nước,nhân đạo

1.1.1. Lòng yêu nước gắn liền với quên hương đất nước, nhân dân Việt Nam

1.1.1.1. Huế tháng tám, Từ ấy, Việt Bắc,….( Tố Hữu)

1.2. tinh thần dân chủ

1.2.1. quan tâm đến tầng lớp nhân dân cực khổ,lầm than

1.2.1.1. Chí Phèo,Lão Hạc của Nam Cao;Tắt đèn của Ngô Tất Tố

2. Thành tựu chính

2.1. Tiểu thuyết

2.1.1. Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời.Nổi tiếng nhất trước năm 30 là Hồ Biểu Chánh với ngôn ngữ bình dân,đậm chất con người Nam bộ

2.1.1.1. Các tác phẩm:Ai làm được(Cà Mau),Đoạn Tình(Vĩnh Hội 1940)

2.1.2. đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới. Tắt đèn_Ngô Tất Tố, Lão Hạc_Nam Cao, Vỡ đê_Nguyễn Trọng Phụng,….

2.2. Truyện Ngắn,phóng sự

2.2.1. Truyện ngắn đạt được thành tựu phong phú và vững chắc. - Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển mạnh. VD: Bản án chế độ thực dân Pháp_Nguyễn Aí Quốc, Cái đêm hôm ấy…đêm gì_Phùng Gia Lộc,….

2.3. - Bút kí, tuỳ bút, kịch, phê bình văn học phát triển. VD: Thi nhân Việt Nam_Hoài Thanh,Hoài Chân

2.4. - Thơ ca: Là một trong những thành tựu văn học lớn nhất thời kì này. VD: Vội Vàng_Xuân Diệu, Thu_Chế Lan Viên, Từ ấy_Tố Hữu,…

2.5. Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt là tiểu thuyết và truyện ngắn. Đời mưa gió_Nguyễn Tường Lam, Gió lạnh đầu mùa_Thạch Lam,….

3. Ngôn ngữ, cách thể hiện, diễn đạt, trình bày. - Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, qui phạm nghiêm ngặt của văn học trung đại.

3.1. Kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học trước đó. - Mở ra một thời kì văn học mới: Thời kì văn học hiện đại