สายคณะต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สายคณะต่างๆ by Mind Map: สายคณะต่างๆ

1. สายวิทยาศาตร์(PAT2)

1.1. คณะ สหเวชศาสตร์

1.1.1. เทคนิคการแพทย์

1.1.2. กายภาพบำบัด

1.1.3. โภชณาการและอาหาร

1.1.4. ส่งเสริมสุขภาพ

1.2. คณะ สัตวแพทย์

1.3. คณะ เภสัชศาสคร์

1.4. พยาบาล

2. สายวิทย์ - คณิต(PAT1+PAT2)

2.1. คณะ ทันตแพทย์

2.2. คณะ วิทยาศาสตร์

2.2.1. คณิตศาสตร์

2.2.2. ฟิสิกส์

2.2.3. พันธุศาสตร์

2.2.4. จุลชีวะ

2.2.5. ธรณีวืทยา

2.2.6. สิ่งแวดล้อม

2.2.7. วัสดุศาสตร์

2.2.8. ชีวเคมี

2.2.9. รังสีประยุกและไอโซโทป

2.2.10. อัญมณีและเครื่องประดับ

2.2.11. เทคโนโลยีอาหาร

2.2.12. นิวเคลีย

2.3. คณะ เกษตร

2.3.1. วิทยาศาสตร์เกษตร

2.3.2. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

2.3.3. การเกษตร

2.3.4. คหกรรมศาสตร์

2.3.5. อาหารและโภชณาหาร

2.3.6. เกษตรเขตร้อน

2.4. คณะ อุตสาหกรรมเกษตร

2.4.1. วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2.4.2. วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

2.4.3. วิศวกรรมอาหาร

2.5. คณะ วนศาสตร์

2.5.1. วนศาสตร์

2.5.1.1. วิศวะป่าไม้

2.5.1.2. อุทยานนัทนาการและการท่องเที่ยว

2.5.1.3. การจัดการสัตวป่าและทุ่งหญ้า

2.5.1.4. วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

2.5.1.5. วนศาสตร์ชุมชน

2.5.1.6. วนวัฒนวิทยา

2.5.2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

2.5.3. เทคโนโลยีเยื้อกระดาษ

2.6. คณะ ประมง

2.6.1. ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ

2.6.2. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

2.6.3. สรีระวิทยาสัตว์น้ำและพืชวิทยา

2.6.4. สุขภาพสัตว์น้ำ

2.6.5. พลวัตการประมง

2.7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7.1. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

2.7.2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7.3. เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

2.7.4. สารสนเทศการแพทย์

2.7.5. แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

2.7.6. กราฟิกดีไซน์

3. สายภาษา(GATล้วน,PAT7)

3.1. คณะ มนุษยศาสตร์(KU)

3.1.1. ภาษาไทย

3.1.2. อังกฤษ

3.1.3. ผรั่งเศษ

3.1.4. เยอรมัน

3.1.5. จีน

3.1.6. ญี่ปุ่น

3.1.7. วรรณคดี

3.1.8. ภาษาตะวันออก

3.1.9. การท่องเที่ยว

3.1.10. สื่อสารมวลชน

3.2. คณะ ศิลปศาสตร์ (TU)

3.2.1. ภาษาไทย

3.2.2. อังกฤษ

3.2.3. ผรั่งเศษ

3.2.4. จีน

3.2.5. ญี่ปุ่น

3.2.6. รัสเซีย

3.2.7. ประวัตศาตร์

3.2.8. วรรณคดี

3.2.9. บรรณารักษ์

3.3. คณะ อักษรศาสตร์(CU)

3.3.1. ภาษาไทย

3.3.2. อังกฤษ

3.3.3. ผรั่งเศษ

3.3.4. จีน

3.3.5. ญี่ปุ่น

3.3.6. รัสเซีย

3.3.7. อิตาลี่

3.3.8. สเปน

3.3.9. บาลีและสันสกฤษ

3.3.10. ประวัตศาตร์

3.3.11. ศิลปการละคร

3.3.12. ปรัชญา

3.4. สังคม

3.4.1. รัฐศาสตร์

3.4.1.1. วิชาการปกครอง

3.4.1.2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3.4.1.3. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

3.4.2. นิติศาสตร์

3.5. นิเทศศาสตร์

3.5.1. วรสารศาสตร์

3.5.2. สื่อสารมวลชน

3.5.3. ภาพยนต์และภาพนิ่ง

3.5.4. ประชาสัมพันธ์

3.6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.7. ธุรกิจการบิน

4. สายคณิต-อังกฤษ(PAT1)

4.1. บริหารธุรกิจ

4.1.1. การเงิน

4.1.2. การตลาด

4.1.3. การจัดการ

4.1.4. ธุรกิจระหว่างประเทศ

4.1.5. โลจิสติก

4.2. บัญชี

4.3. เศรษฐศาสตร์

4.3.1. ธุรกิต

4.3.2. การเงิน

4.3.3. การคลัง

4.3.4. การพัฒนาและวางแผน

4.3.5. แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

4.3.6. อุตสาหกรรม

4.4. คณะ มนุษยศาสตร์(KU)(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.4.1. ภาษาไทย

4.4.2. อังกฤษ

4.4.3. ผรั่งเศษ

4.4.4. เยอรมัน

4.4.5. จีน

4.4.6. ญี่ปุ่น

4.4.7. วรรณคดี

4.4.8. ภาษาตะวันออก

4.4.9. การท่องเที่ยว

4.4.10. สื่อสารมวลชน

4.5. คณะ ศิลปศาสตร์ (TU)(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.5.1. ภาษาไทย

4.5.2. อังกฤษ

4.5.3. ผรั่งเศษ

4.5.4. จีน

4.5.5. ญี่ปุ่น

4.5.6. รัสเซีย

4.5.7. ประวัตศาตร์

4.5.8. วรรณคดี

4.5.9. บรรณารักษ์

4.6. คณะ อักษรศาสตร์(CU)(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.6.1. ภาษาไทย

4.6.2. อังกฤษ

4.6.3. ผรั่งเศษ

4.6.4. จีน

4.6.5. ญี่ปุ่น

4.6.6. รัสเซีย

4.6.7. อิตาลี่

4.6.8. สเปน

4.6.9. บาลีและสันสกฤษ

4.6.10. ประวัตศาตร์

4.6.11. ศิลปการละคร

4.6.12. ปรัชญา

4.7. รัฐศาสตร์(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.7.1. วิชาการปกครอง

4.7.2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4.7.3. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

4.8. นิติศาสตร์(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.9. นิเทศศาสตร์(พื้นฐานวิทย์ฺ )

4.9.1. วรสารศาสตร์

4.9.2. สื่อสารมวลชน

4.9.3. ภาพยนต์และภาพนิ่ง

4.9.4. ประชาสัมพันธ์

5. สาย ศิลปะ (PAT4,PAT6)

5.1. ศิลปกรรมศาสตร์

5.1.1. ออกแบบนิเทศศิลป์

5.1.2. ดุริยางคศิลป์

5.1.3. ทัศนศิลป์

5.1.4. ศิลปการแสดง

5.1.5. นาฎศิลป์

5.1.6. นฤมิตศิลป์

5.2. สถาปัตยกรรมศาสตร์

5.2.1. สถาปัตยกรรมศาสตร์

5.2.2. ภูมิสถาปัต

5.2.3. สถาปัตยกรรมภายใน

5.2.4. การวางผังเมือง

5.2.5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

6. สาย วิศวกรรมศาสตร์(PAT2,PAT3)

6.1. ไฟฟ้า

6.2. โยธา

6.3. นาโน

6.4. เครื่องกล

6.5. ปิโตรเลียม

6.6. สำรวจ

6.7. ยานยนต์

6.8. ชีวการแพทย์

6.9. เคมี

6.10. การบิน

6.11. โลจิสติก

6.12. อุตสาหรรม

6.13. ทรัพยากรธรณี

6.14. คอมฯ

6.15. สิ่งแวดล้อม

6.16. ชลประทาน

6.17. เหมืองแร่

6.18. วัสดุ

6.19. โลหการ

6.20. เกษตร

7. สาย พิเศษ(อื่นๆ)

7.1. แพทย์(กสพท,อ่านทุกวิชา)

7.2. คณะ จิตวิทยา(GATล้วน,PAT1,PAT1+PAT2)

7.2.1. จิตวิทยาคลีนิค

7.2.2. พัฒนาการ

7.2.3. อุตสาหการ

8. สายครู(PAT5 และ PAT อื่นๆตามที่เลือก)

8.1. คณิต

8.2. ฟิสิกส์

8.3. เคมี

8.4. ชีวะ

8.5. สังคม

8.6. ภาษาไทย

8.7. ศิลปะ

8.8. ศึกษาประถมวัยและการศึกษาพิเศษ

8.9. พละ

8.10. คหกรรม