TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN by Mind Map: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN

1. Khắc phục sai lệch trong trao đổi thông tin

1.1. Làm rõ các ý tưởng và mục đích truyền đạt

1.2. Theo dõi quá trình truyền đạt

1.3. Hiểu rõ môi trường ( vật chất và con người)

1.4. Xem xét đầy đủ các nội dung của ý phụ

1.5. Trao đổi với người nhận thông tin

1.6. Lắng nghe

2. Thông tin là gì?

2.1. Sự hiểu biết có được từ các tín hiệu ( sự kiện, số liệu, cử chỉ, âm thanh,...

2.2. Dữ liệu được xử lý, có ý nghĩa và mực tiêu

2.3. Có thể được diễn dịch và hiểu bởi người nhận

3. Quy trình trao đổi thông tin

3.1. Người gửi

3.1.1. Mã hóa thông tin cần truyền đạt

3.2. Người nhận

3.2.1. Tiệp nhận thông tin

3.2.2. Giải mã

3.2.3. Nhận thức

3.2.4. Phản hồi

3.3. Lưu ý:

3.3.1. Lựa chọn từ ngữ, ký hiệu, cử chỉ, điệu bộ thích hợp,...

3.3.2. Cấu trúc truyền đạt phải logic

3.3.3. Làm rõ những vấn đề mới, khó hiểu

3.3.4. Tập trung vào những điểm trọng tâm, quan trọng

3.3.5. Hình thức: trình bày dễ hiểu với người nhận

4. Trở ngại khi trao đổi thông tin

4.1. Thông tin quá tải

4.2. Diễn đạt

4.3. Từ ngữ đa nghĩa

4.4. Thông tin không đầy đủ

4.5. Thiếu tính kế hoạch