Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
R&D by Mind Map: R&D

1. SX, QC

1.1. Tài liệu, quy trình sản xuất

1.2. Chuyển giao công nghệ

1.3. Cải tiến, tiết kiệm

1.4. Giải quyết sự cố

2. CEO

2.1. BOM với GM phù hợp

2.2. Định mức kinh tế kỹ thuật

3. Kho

3.1. Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu luật định

3.2. Giải quyết tồn kho

4. Kế hoạch

4.1. BOM trên SAP

5. Sales

5.1. Hồ sơ công bố

5.2. Thông tin sản phẩm

5.3. Kiểm nghiệm sản phẩm

6. MKT

6.1. Sản phẩm thắng benchmark

6.2. Reason to believe

6.3. Công bố sản phẩm

6.4. Giải pháp bao bì, thiết kế bao bì

7. QA

7.1. Xây dựng quy trình đáp ứng luật định

7.2. Xây dựng quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng

8. Truyền thông

8.1. Thông điệp truyền thông

9. Dự án

9.1. Đề bài kỹ thuật các dự án công nghệ

9.2. Thẩm định công nghệ

9.3. Nghiệm thu công nghệ

9.4. Chuyển giao công nghệ

10. Mua hàng

10.1. Đánh giá nguyên liệu thay thế