Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIK by Mind Map: TIK

1. Viti - II

1.1. Sem-3

1.1.1. CMP 211: Programim në Web

1.1.2. CMP 215: E-Commerce

1.1.3. CMP 217: Bazat e të dhënave

1.1.4. CMP 227: Probabilitet dhe statistikë

1.1.5. CMP 225: Arkitekture Kompjuterike

1.1.6. Lëndë me Zgjedhje

1.1.6.1. CMP 221: Programin në Mjedis të Shpërndarë

1.1.6.2. CMP 223: XML dhe Aplikime

1.2. Sem-4

1.2.1. CMP 118: Fibra Optike

1.2.2. CMP 224: Sisteme Operative

1.2.3. CMP 216: Teknologji dhe Multimedia Interaktive

1.2.4. CMP 220: Rrjete Kompjuterike

1.2.5. CMP 226: Grafe dhe Algoritme

2. Viti - I

2.1. Sem-1

2.1.1. CMP 111: Hyrje në Algoritme dhe Programim

2.1.2. CMP 113: Analizë Matematike

2.1.3. CMP 115: Strukturë të dhënash

2.1.4. CMP 117: Fizikë

2.1.5. CMP 141: Sisteme te Informimit dhe Komunikimit

2.1.6. EFL 103: Anglisht e Avancuar I

2.2. Sem-2

2.2.1. CMP 112: Algjebër Lineare

2.2.2. CMP 114: Programim i Orientuar në Objekte

2.2.3. CMP 118: Programim Mobile

2.2.4. CMP 128: Analizë Matematike 2

2.2.5. CMP 130: Matematika Diskrete

2.2.6. Lëndë me Zgjedhje

2.2.6.1. EFL 104: Anglisht e Avancuar II

2.2.6.2. CMP 122: IT, Ligji dhe Shoqëria

3. Viti - III

3.1. Sem-5

3.1.1. COM 305: Metodat e Kërkimit dhe Shkrim Akademik

3.1.2. CMP 311: Teori Sinjalesh

3.1.3. CMP 321: Mirëmbajtje Serveri

3.1.4. CMP 315: Inxhinieri Softwerike

3.1.5. CMP 317: Ndërfaqe Përdoruesi

3.2. Sem-6

3.2.1. CMP 312: Siguri të Dhënash

3.2.2. CMP 314: Inteligjenca Artificiale

3.2.3. CMP 322: Programim Java

3.2.4. CMP 318: Praktikë Profesionale

3.2.5. CMP 320: Punimi i Diplomës/Provimi Mbrojtjes