Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Формування груп навчальних закладів (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаціійних центрів), які інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти.

1.2. Укладання відповідних угод між ЗЗСО з інклюзивною формою навчання та спеціальним навчальним закладом, медичною установою. За такої моделі вчитель-дефектолог, працюючи штатним працівником спеціального навчального закладу співпрацює (проводить індивідуальніі заняття, надає консультації) із ЗЗСО з інклюзивною формою навчання.

1.3. Організація співпраці зі спеціалістами ІРЦ, які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогіів і батькіів.

2. співробітництво вчителя і асистента вчителя

2.1. Обов’язки вчителя:

2.1.1. складати плани уроків та проводити уроки; контролювати навчання учнів та допомагати їм; надавати матеріали асистентові вчителя

2.2. Обов’язки асистента вчителя:

2.2.1. докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; контролювати виконання вправ на закріплення; контролювати процес, вести записи

2.3. Спільні обов’язки:

2.3.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації,, модифікації, доповнення) до планів уроків

3. співробітництво психолога і логопеда

3.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

3.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

3.3. панування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

3.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей,, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

3.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. співробітництво психолога з вчителем і асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

4.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження; надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним

4.2. Консультування педагогіів

4.2.1. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі.

4.3. Формування психологіічноїї готовностіі педагогіів закладу до роботи з діітьми з ООП

4.3.1. розробка і реалізація програм (проведення тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів, виступів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної термінології.

5. співробітництво соціального педагога з іншими педагогами

5.1. Участь у розробціі ііндивіідуальноїї Програми розвитку дитини

5.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини; надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі.

5.2. Консультування педагогіів

5.2.1. щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини; щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини; щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації; щодо використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі.

5.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

5.3.1. про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі; про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально- педагогічного супроводу дитини.