QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC DO DÂN, VÌ DÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC DO DÂN, VÌ DÂN by Mind Map: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC DO DÂN, VÌ DÂN

1. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

1.1. Xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài

1.1.1. Để tiến tới xây dựng một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ

1.1.2. Đồng thời người cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể

1.2. Đề phòng và khắc phục tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước.

1.2.1. Những vấn đề tiêu cực cần khắc phục

1.2.2. Các biện pháp đề phòng

1.3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng

2. Xây dựng Nhà nước có thiện lực pháp lý mạnh mẽ

2.1. Xây dựng một Nhà nước hợp hiến, hợp pháp

2.1.1. Tuổi từ 18 tuổi trở lên được đi bỏ phiếu. không phân biệt nam, nữ

2.1.2. Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là Chính phủ có đầy đủ tư cách pháp lý để giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại

2.2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.

2.2.1. Pháp luật phải đúng, phải đủ

2.2.2. Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước.

3.1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước

3.1.1. Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

3.1.2. Phương thức lãnh đạo chung của Đảng cho các thời kì.

3.1.3. Bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng xã hội chỉ nghĩa của sự phát triển đất nước

3.1.4. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tác tập trung, dân chủ

3.2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước.

3.2.1. Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam.

3.2.2. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản

3.2.3. Nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ cả dân tộc giao phó, lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến, góp phần vào nền hoà bình dân tộc, vào sự phát triển tích cực của thế giới

4. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động

4.1. Nhà nước của dân

4.1.1. Là nhà nước mà tất cả các quyền lực đều thuộc về nhân dân

4.1.2. Quan điểm này của người được thể hiện trong Hiến Pháp năm 1946

4.1.3. Nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước

4.2. Nhà nước do dân

4.2.1. Do nhân dân lập nên, giúp đỡ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước.

4.2.2. Vài trò to lớn của quần chúng nhân dân trong giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

4.2.3. Quyền của dân, Nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý.

4.3. Nhà nước vì dân

4.3.1. Nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thật sự cần, kiệm, liêm, chính

4.3.2. Nhà nước đặt lợi ích của dân lên trên hết.

4.3.3. Cán bộ từ Chủ tịch trở xuống đều là công bộc, là đầy tớ cho nhân dân.

5. Tư tưởng HCM về dân chủ, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, sâu sắc. Đó là tài sản vô giá định hướng cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ, nhà nước kiểu mới hiện nay,

5.1. + Bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

5.2. + Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước.

5.3. + Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.