ОСНОВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ОСНОВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ by Mind Map: ОСНОВНІ МЕТОДИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Психолінгвістичний текстовий аналіз (ПЛТА) -спрямований на дослідження вербальних характеристик текстів.

2. Семантичний диференціал (СД) - метод психолінгвістики, започаткований Чарльзом Осгудом у 1952 році, інструмент кількісного та якісного індексування значення з допомогою двополюсних шкал.

3. Інтент-аналіз (ІА) - новий метод у психолінгвістиці, розроблений у лабораторії психології мовлення та психолінгвістики в Інституті психології РАН під керівництвом Т.М. Ушакової

4. Вільний Асоціативний Експеримент (ВАЕ) -сихологічний або психолінгвістичний експеримент, суть якого полягає в тому, що респондентові пропонують стимули різного типу (слова, малюнки тощо) з метою викликати у нього відповідні асоціації.

5. Контент-аналіз (КА)-якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.

6. Семантичний радикал (СР)-

7. Інтроспективний аналіз (ІНТРА)-