Phạm vi công việc của Tư vấn QLDA giai đoạn tiền thi công

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phạm vi công việc của Tư vấn QLDA giai đoạn tiền thi công by Mind Map: Phạm vi công việc của Tư vấn QLDA giai đoạn tiền thi công

1. Tổ chức & Quản lý dự án

1.1. Ma trận phân công trách nhiệm

1.2. Sơ đồ cơ cấu đội dự án

2. Tiến độ tổng thể dự án

2.1. Tiến độ tổng thể của dự án

2.2. Quy trình cập nhật Tiến độ tổng thể hàng tháng

3. Hệ thống kiểm soát quản lý dự án

3.1. Chức năng của PMCS của Turner

3.2. Quy trình sử dụng PMCS

4. Chiến lược lập gói thầu và thu mua (theo form mẫu của Turner có bổ sung) & Quy trình Đấu thầu

4.1. Kí hiệu, tên gói thầu

4.2. Phạm vi công việc trong gói thầu

4.3. Giá trị gói thầu

4.4. Nguồn vốn

4.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu

4.6. Phương thức đấu thầu

4.7. Thời gian lựa chọn nhà thầu

4.8. Loại hợp đồng

4.8.1. Điều chỉnh/Cố định/Trọn gói

4.8.2. Áp dụng mẫu hợp đồng nào? FIDIC/Việt Nam

4.9. Thời gian thực hiện hợp đồng

5. Quản lý hợp đồng

5.1. Dựa vào "Loại HĐ" đã đề cập trong QL Đấu thầu để thiết lập form mẫu HĐ chung của từng loại gói thầu trong dự án

5.2. Ví dụ cụ thể về HĐ TV QLDA

6. Quản lý chi phí

6.1. Lập kế hoạch sử dụng vốn theo RACS

6.2. Quy trình quản lý chi phí bao gồm phát sinh, thanh toán, quyết toán