Bộ máy PCT Creative Club

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bộ máy PCT Creative Club by Mind Map: Bộ máy PCT Creative Club

1. Ban quảng bá

1.1. Trưởng Ban

1.1.1. Người quảng bá online

1.1.1.1. Người quảng bá Facebook

1.1.2. Người quảng bá offline

2. Ban Chủ Nhiệm

2.1. Chủ Nhiệm

2.2. Thư kí

3. Ban quản lí cơ sở hạ tầng

3.1. Người quản lí trụ sở

4. Ban quản lí nhân sự

4.1. Trưởng Ban

4.1.1. Tổng tuyển dụng

4.1.1.1. Người tuyển dụng

4.1.2. Quản lí nhân sự

5. Ban quản lí quỹ

5.1. Người quản lí tài chính

6. Ban chuyên môn

6.1. Nhóm thiết kế

6.1.1. Nhóm trưởng

6.1.1.1. Thiết kế viên

6.2. Nhóm vật liệu cơ khí

6.2.1. Nhóm trưởng

6.2.1.1. Chế tạo viên

6.3. Nhóm phát triển

6.3.1. Nhóm trưởng

6.3.1.1. lập trình viên

7. Ban workshop

7.1. Trưởng ban

7.1.1. Người hậu cần tổ chức workshop

8. Ban quản lí dự án

8.1. Trưởng Ban

8.1.1. Trưởng dự án

8.1.1.1. Thành viên tham gia dự án