การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การสื่อสารข้อมูล

1.1. ความหมาย

1.1.1. การสื่อสารข้อมูล คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนสาร หรือสื่อระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

1.2. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

1.2.1. 1.DATA/MESSAGE

1.2.2. 2.sender

1.2.3. 3.receiver

1.2.4. 4.trasmission media

1.2.5. 5.Protocol

1.3. รูปแบบการสื่อสารข้อมูล

1.3.1. Simplex Trasmission

1.3.2. Duplex Transmission

1.3.2.1. Half Duplex Transmission

1.3.2.2. Full Duplex Transmission

1.4. ชนิดสัญญาณ

1.4.1. Analog

1.4.1.1. จะมีขนาดแอมพลิจูด,จะเปลี่ยนแปลงตามเวลา,เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น เสียพูด เสียงดนตรี

1.4.2. Digital

1.4.2.1. เป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง จะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า เป็น '0', '1' ตรงกับเลขฐานสอง

1.5. การแปลงข้อมูล-->สัญญาณ

1.5.1. Analog-->Analog

1.5.1.1. AM

1.5.1.2. FM

1.5.1.3. PM

1.5.2. Digital-->Digital

1.5.2.1. NRZ-L

1.5.2.2. NRZ-I

1.5.2.3. Manchester

1.5.2.4. Different Manchester

1.6. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล

1.6.1. 1..ใช้เพื่อเป็นการรับส่งข้อมูลต่างๆ

1.6.2. 2.เพื่อส่งกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

1.6.3. 3.เพื่อลดเวลาในการทำงาน

1.6.4. 4.ช่วยปรับปรุงบริหารองค์กรต่างๆ

1.7. ลักษณะการเชื่อมต่อ

1.7.1. point-to-point

1.7.2. Multipoint

1.7.3. Switching

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. ความหมาย

2.1.1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันโดยมีสื่อกลางเชื่อมโยงที่สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ประเภทของเครือข่าย

2.2.1. แบ่งตามขนาด

2.2.1.1. LAN (Local Area Network)

2.2.1.1.1. ใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นระยะที่ไม่กว้างมากนัก เช่น ภายในสำนักงาน

2.2.1.2. MAN (Metropolitan Area Network)

2.2.1.2.1. มีขนาดกลาง,

2.2.1.3. WAN (Wide Area Network)

2.2.1.3.1. มีขนาดใหญ่ ใช้ในระดับประเทศ ใช้สื่อกลางหลายชนิด

2.2.2. แบ่งตามลักษณะ

2.2.2.1. peer-to-peer (P2P)

2.2.2.1.1. เชื่อมต่อหลายเครื่อง จะสามารถรู้ข้อมูลของผู้อื่นได้ ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร

2.2.2.2. Client Server

2.2.2.2.1. จะมีเครื่องกลาง ปลอดภัยกว่า Peer-to-Peer จะต้องด้รับอนญาตในการเข้าถึงข้อมูล

2.3. NetworkTopology

2.3.1. Bus

2.3.2. Ring

2.3.3. Star

2.3.4. Mesh

2.3.5. Hybrid

2.4. สาย

2.4.1. UTP

2.4.1.1. UTP

2.4.1.1.1. ข้อดี

2.4.1.1.2. ข้อเสีย

2.4.1.2. STP

2.4.1.2.1. ข้อดี

2.4.1.2.2. ข้อเสีย

2.4.2. Coaxial

2.4.2.1. สายประเภทนี้นิยมใช้มากในเครือข่ายสมัยแรกๆ แต่ปัจจุบันไม่มียมใช้แล้ว เปลียนไปใช้สายคู้บิดเกลียวแทน

2.4.3. Optic Fiber

2.4.3.1. มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลและมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายแลนทั่วๆไป

2.5. สื่อกลางไร้สาย (Wireless Media)

2.5.1. Radio Wave

2.5.2. Microwave

2.5.3. Infrared

2.5.4. Satellite

2.6. อุปกรณ์

2.6.1. Modem

2.6.2. Bridge

2.6.3. Router

2.6.4. Hub

2.6.5. GATEWAY

3. จัดทำโดย

3.1. แซ็กกฤษฎาพงษ์ 001

3.2. พรพรรณ 004

3.3. ภัทรศักดิ์ 006

3.4. ยุรนันท์ 007

3.5. อภิเดช 012

3.6. พีรณัฐ 016

3.7. อภิสิทธิ์ 022

3.8. ดลลชา 026

3.9. รัชนีกร 032

3.10. ศุภวิชญ์ 034