การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

1. สาระวิชาหลัก

1.1. ภาษาแม่และภาษาสำคัญของโลก

1.2. ศิลปะ คณิตศาสตร์

1.3. เศรษฐศาสตร์

1.4. ภูมิศาสตร์

1.5. ประวัติศาสตร์

1.6. รัฐและความเป็นพลเมืองที่ดี

2. แนวคิดสำคัญ

2.1. ความรู้เกี่ยวกับโลก

2.2. ความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์

2.3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี

2.4. ความรู้ด้านสุขภาพ

2.5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ทักษะสำคัญ

3.1. ทักษะชีวิตและการทำงาน

3.1.1. ความยืดหยุ่น/การปรับตัว

3.1.2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3.1.3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนะธรรม

3.1.4. การเป็นผู้สร้าง/ผลิต/รับผิดขอบเชื่อถือได้

3.1.5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

3.2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.2.1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3.2.2. คิดอย่างมีวิจารณญานและการแก้ปัญหา

3.2.3. การสื่อสารและความร่วมมือ

3.3. ทักษะด้านสาระสนเทศและเทคโนโลยี

3.3.1. ใช้และประเมินสาระสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน

3.3.2. วิเคราะห์/เลือกใช้สื่ออย่างเหมาสม

3.3.3. ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โครงสร้างพื้นฐาน

4.1. มาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่ 21

4.2. หลักสูตรและการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

4.3. การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

4.4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้