การจัดการองค์ความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการองค์ความรู้ by Mind Map: การจัดการองค์ความรู้

1. Tacit Knowledge

1.1. ความชำนาญเฉพาะบุคคล

1.2. ไม่มีตามตำรา

1.3. เช่น อาจารย์ นักปราชญ์ เป็นต้น

2. Explicit Knowledge

2.1. เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมได้

2.2. ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ

2.3. เป็นความรู้ที่สามารถวิเคราะห์ได้

2.4. เช่น ตำรา รายงาน หนังสือ เป็นต้น

3. แกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร

3.1. เป็นจัดเก็บความสามารถขององค์กร

3.2. เป็นศูนย์กลางความรู้สำหรับการบริหารงาน

3.3. ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานขององค์กร

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บองค์ความรู้

4.2. เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงองค์ความรู้

4.3. เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมขององค์ความรู้ให้ดีขึ้น

5. ขั้นตอนการจัดการความรู้

5.1. การสำรวจความรู้ภายในองค์กร

5.2. การวางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บ

5.3. การพัฒนาความรู้

5.4. การถ่ายทอดความรู้ หรือแบ่งปันความรู้

6. ประโยชน์

6.1. ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู้งานใหม่

6.2. มีความคงที่ในผลของการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์

6.3. การคงรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้

6.4. การพัฒนาคุณภาพของความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ