การพัฒนาเว็บไซต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาเว็บไซต์ by Mind Map: การพัฒนาเว็บไซต์

1. หลักการออกแบบเว็บไซต์

1.1. การออกแบบเว็บไซต์ คำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายผู้ใช้และลักษณะของเว็บไซต์ ความสะดวกในการใช้งาน

2. โปรแกรมที่ใช้การสร้างเว็บไซต์

2.1. Adobe Dreamweaver

2.2. wordpress

2.3. Joomla

2.4. GoLive

3. ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

3.1. 1. การวางแผน

3.2. 2. การรวบรวมข้อมูล

3.3. 3. การออกแบบ

3.4. 4.การพัฒนา

3.5. 5. ทดสอบและปรับปรุง

3.6. 6. การเผยแพร่เว็บไซต์

3.7. 7. การบำรุงรักษา

4. องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์

4.1. 1.ความเรียบง่าย

4.1.1. มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทำให้วุ่นวาย

4.2. 2.ความสม่ำเสมอ

4.2.1. ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์

4.3. 3.ความเป็นเอกลักษณ์

4.3.1. การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะรูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของทาง ราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ

4.4. 4.เนื้อหาที่มีประโยชน์

4.4.1. เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัด เตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาไม่ควรซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ

4.5. 5.ระบบเนวิเกชั่นที่ใช้งานง่าย

4.5.1. ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่น วางไว้ ตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้า

4.6. 6.การใช้งานอย่างไม่จำกัด

4.6.1. ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหา สามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหน้าจอต่างๆ กันอย่างไม่มีปัญหา เป็นลักษณะสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก

4.7. 7.ระบบการใช้งานถูกต้อง

4.7.1. การใช้แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลต้องสามารถกรอกได้จริง ใช้งานได้จริง ลิงค์ต่างๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. คำที่เกี่ยวข้อง

5.1. เว็บเพจ (Web page

5.1.1. เปนหนาเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล

5.2. โฮมเพจ (Home page)

5.2.1. หนาหลักของเว็บไซต์ สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหนาอื่นได

5.3. เว็บไซต (Web site)

5.3.1. เปนกลุมของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวของกัน และอยูภายใตชื่อโดเมน เดียวกัน

5.4. เว็บเซิรฟเวอร (Web server)

5.4.1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเว็บเพจ

5.5. เว็บโฮสติง (Web hosting)

5.5.1. เปนการใหบริการพื้นที่สําหรับสราง และจัดเก็บเว็บไซตของ หนวยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อใหบุคคลอื่นเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต

5.6. เว็บเบราวเซอร (Web browser)

5.6.1. เปนโปรแกรมใชสําหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถ เชื่อมโยงไปยังสวนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผานการเชื่อมโยงหลายมิติ หรือไฮเปอรลิงค

5.6.2. “ลิงค” (link) เว็บเบราวเซอรชวยเพิ่มความนาสนใจในการใชงานอินเทอรเน็ต นอกเหนือไปจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนไฟลระหวางเครือขาย

6. พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

6.1. มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว ใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย