ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) by Mind Map: ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)

1. ความสำคัญ ของการรู้สารสนเทศ

1.1. การศึกษา

1.2. การดำรงชีวิต

1.3. การประกอบอาชีพ

1.4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

1.5. ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6. เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ

2. ความหมาย ของการรู้สารสนเทศ

2.1. ความสามารถของบุคคล ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

2.2. การรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ

2.3. การวิเคราะห์และรู้แหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม

2.4. การรู้ถึงวิธีการที่จะเข้าถึงตัวสารสนเทศ ที่อยู่ในแหล่งสารสนเทศต่างๆ

2.5. การประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับ

2.6. การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้รู้สารสนเทศและลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ

3.1. รู้ว่าเมื่อใดต้องการสารสนเทศ

3.2. รู้ว่าตนเองมีความต้องการสารสนเทศใด

3.3. สามารถตั้งคำถามหรือระบุความต้องการสารสนเทศของตนเองได้

3.4. สามารถหรือระบุชี้แหล่งสารสนเทศที่จะค้นได้

3.5. สามารถพัฒนากลวิธีการค้นคืนสารสนเทศได้

3.6. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งที่จัดเก็บอยู่ในสื่อคอมพิวเตอร์และสื่อรูปแบบอื่นๆได้

4. ทักษะการรู้สารสนเทศ ในระดับอุดมศึกษา