เทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ

1.2. เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ประกอบด้วยคำว่า เทคโนโลยี และคำว่า สารสนเทศ มารวมกันโดยแต่ละคำมีความหมาย ดังนี้

1.2.1. 1. เทคโนโลยี (Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้างวิธีการดำเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ

1.2.2. 2. สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Raw data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ และนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล

2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานประสารกันเพื่อให้เกิดการประมวลผล การจับเก็บ และการเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ

2.2. 2. ซอฟต์แวร์และโปรแกรม (Software and Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่ให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานรวมกันและช่วยจัดการข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

2.3. 3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อมูลดิบที่มีจำนวนมาก อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร กราฟิก เป็นข้อมูลที่ต้องการได้รับการประมวลผลเพื่อทราบผลลัพธ์

2.4. 4. บุคลากร (People Ware) เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น

2.5. 5. กระบวนการทำงาน (Procedures) หมายถึง กระบวนการหลักที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำ ได้แก่ 1. การประมวลผล (Processing) 2. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. การพัฒนา (Development)

3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. การศึกษา

3.1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษาง่ายขึ้น

3.2. การดำเนินธุรกิจ

3.2.1. ทำให้มีการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจมากขึ้น

3.3. การดำเนินชีวิตประจำวัน

3.3.1. ทำให้มีความคล่องตัวและความสะดวกเร็วมากขึ้นกิจกรรมต่างๆ

3.4. ระบบการทำงาน

3.4.1. เพราะจะต้องมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น

3.5. อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

3.5.1. พราะการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

4. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล

4.3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ

4.4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. ผลกระทบในทางบวก

5.1.1. 1. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

5.1.2. 2. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่ต้องการผลิตสินค้าจำนวนมาก มีคุณภาพมาตรฐาน

5.1.3. 3. ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ

5.1.4. 4. ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้กิจกรรมทางด้านแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นอีกมาก

5.1.5. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม กิจการค้า ธุรกิจต่างๆ

5.1.6. 6. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ช่วยย่นย่อโลกให้เล็กลง โลกมีสภาพไร้พรมแดน

5.2. ผลกระทบในทางลบ

5.2.1. 1. ทำให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้ในการก่อให้เกิดอาชญากรรมได้

5.2.2. 2. ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ