Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
USB Port by Mind Map: USB Port

1. ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้น

1.1. 1.ความหมายของ USB

1.2. 2.ส่วนประกอบของ USB

1.3. 3.หลักการทำงาน

1.4. 4. USB Port

1.5. 5.การส่งข้อมูล

1.6. 6.ระบบของ USB

1.7. 7.การเชื่อมต่อทางกล

1.8. 8.การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

2. คุณสมบัติของ USB Port รุ่นต่างๆ

2.1. 1.USB 1.1

2.1.1. ความเร็วในการส่งข้อมูล 1.5 Mb/s

2.1.2. ความเร็วในการรับข้อมูล 12Mb/s

2.1.3. เเรงดันไฟฟ้า 5 V

2.1.4. ลักษณะ Type-A

2.2. 2.USB 2.0

2.2.1. ความเร็วในการส่งข้อมูล 60 Mb/s

2.2.2. ความเร็วในการรับข้อมูล 480 Mb/s

2.2.3. เเรงดันไฟฟ้า 5 V

2.2.4. ลักษณะ Type-A , Type-B

2.3. 3.USB 3.0

2.3.1. ความเร็วในการส่งข้อมูล 500 Mb/s

2.3.2. ความเร็วในการรับข้อมูล 5 Gb/s

2.3.3. เเรงดันไฟฟ้า 5 V

2.3.4. ลักษณะ Type-A,Type-B

2.4. 4.USB 3.1

2.4.1. ความเร็วในการส่งข้อมูล 1 Gb/s

2.4.2. ความเร็วในการรับข้อมูล 10 Gb/s

2.4.3. แรงดันไฟฟ้า 20 V

2.4.4. ลักษณะ Type-C

3. USB Type ต่างๆ

3.1. 1.Type A

3.2. 2.Type B

3.3. 3.Type C