SIZE FILUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SIZE FILUM by Mind Map: SIZE FILUM

1. GIỚI THIỆU

1.1. KHÁI NIỆM

1.2. NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA PHƯƠNG PHÁP TĐCS SO VỚI CÁC TRƯỜNG PHÁI KHÁC.

1.3. NHỮNG BỆNH PHƯƠNG PHÁP TĐCT CHỮA ĐƯỢC

1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP

2. PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ

2.1. KHÁI NIỆM

2.2. PHÂN BIỆT CÁC THỂ

2.3. HÌNH ẢNH LOẠI VÀ THỂ ĐỐT SỐNG LỒI

2.4. HÌNH ẢNH LOẠI VÀ ĐỐT SỐNG LÕM

2.5. HÌNH ẢNH LOẠI VÀ ĐỐT SỐNG LỆCH

2.6. HÌNH ẢNH LOẠI VÀ ĐỐT SỐNG LỒI LỆCH

2.7. HÌNH ẢNH LOẠI VÀ ĐỐT SỐNG LÕM LỆCH

3. NGUYÊN TẮC, THỦ THUẬT, PHƯƠNG THỨC, CHẨN BỆNH.

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN BỆNH

3.2. CÁC THỦ THUẬT CHẨN BỆNH

3.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN BỆNH

4. NGUYÊN TẮC, THỦ THUẬT, PHƯƠNG THỨC, TRỊ BỆNH.

4.1. CÁC NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH

4.2. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH

4.3. CÁC PHƯƠNG THỨC TRỊ BỆNH

5. CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP

5.1. BỆNH ĐAU ĐẦU

5.2. BỆNH HÔ HẤP

5.3. BỆNH CHI TRÊN

5.4. BỆNH CHI DƯỚI

5.5. BỆNH TUẦN HOÀN TIM MẠCH

5.6. BỆNH VỀ HỆ SINH DỤC

5.7. BỆNH TIẾT NIỆU

5.8. BỆNH TIÊU HÓA

6. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

6.1. CỘT SỐNG

6.2. LỚP CƠ

6.3. NHIỆT ĐỘ DA

6.4. CẢM GIÁC

7. NGUYÊN TẮC, THỦ THUẬT, PHƯƠNG THỨC, TRỊ BỆNH.

7.1. CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN BỆNH

7.2. CÁC THỦ THUẬT CHẨN BỆNH

7.3. CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN BỆNH