สื่อกลางในการรับส่งข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อกลางในการรับส่งข้อมูล by Mind Map: สื่อกลางในการรับส่งข้อมูล

1. ความหมาย

2. สื่อกลางแบบมีสาย

2.1. สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน STP

2.1.1. ชนิดของสื่อกลาง

2.1.2. ความเร็วสูงสุด

2.1.3. ระยะทางที่ใช้งานได้

2.1.4. การนำไปใช้งาน

2.2. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน UTP

2.2.1. ชนิดของสื่อกลาง

2.2.2. ความเร็วสูงสุด

2.2.3. ระยะทางที่ใช้งานได้

2.2.4. การนำไปใช้งาน

2.3. สายโคแอ็กเชียล

2.3.1. ชนิดของสื่อกลาง

2.3.2. ระยะทางที่ใช้งานได้

2.3.3. การนำไปใช้งาน

2.3.4. ความเร็วสูงสุด

2.4. สายใยแก้วนำแสง

2.4.1. ชนิดของสื่อกลาง

2.4.2. ความเร็วสูงสุด

2.4.3. ระยะทางที่ใช้งานได้

2.4.4. การนำไปใช้งาน

3. สื่อกลางแบบไร้สาย

3.1. สัญญาณไมโครเวฟ

3.1.1. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล

3.1.2. คุณสมบัติ

3.2. ดาวเทียม

3.2.1. ความเร็วในการรับส่ง

3.2.2. คุณสมบัติ

3.3. WIFI

3.4. สัญญาณวิทยุ

4. ชนิดของสื่อกลาง

4.1. แบบมีสาย

4.2. แบบไร้สาย