Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LDR by Mind Map: LDR

1. ความหมาย

1.1. ความหมาย

1.2. ส่วนประกอบ

2. หลักการทำงาน

2.1. ความต้านทานของ LDR

2.2. การรับค่าความเข้มของแสง

3. สัญลักษณ์

3.1. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

3.2. ของจริง

4. ตัวอย่างการนำไปใช้

4.1. วงจรเปิดปิดไฟอัติโนมัติ

4.2. วงจรเครื่องวัดแสง