การรู้สารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรู้สารสนเทศ by Mind Map: การรู้สารสนเทศ

1. ความสำคัญ

1.1. การศึกษา

1.2. การดำรงชีวิตประจำวัน

1.3. การประกอบอาชีพ

1.4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

2. องค์ประกอบ

2.1. การตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ

2.2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ

2.3. ความสามารถในการใช้สารสนเทศ

2.4. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ

3. ความหมาย

3.1. การรู้สารสนเทศ

3.2. ความหมายการรู้สารสนเทศ

4. คุณสมบัติ

4.1. การรู้ห้องสมุด

4.2. การรู้คอมพิวเตอร์

4.3. การรู้เครือข่าย

4.4. การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น

4.5. การรู้สื่อ

4.6. การรู้สารสนเทศดิจิทัล

4.7. การมีความรู้ด้านภาษา

4.8. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.9. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ