Μάνατζμεντ/Management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Μάνατζμεντ/Management by Mind Map: Μάνατζμεντ/Management

1. Επιστημονικό Μάνατζμεντ (Frederick Taylor)

1.1. Χρονομετρήσεις και μελέτη των κινήσεων

1.2. Διοικητική Θεωρία (Henri Fayol)

1.2.1. Διαχωρισμός του μάνατζμεντ σε πέντε βασικές λειτουργίες

1.2.1.1. Προγραμματιμός

1.2.1.2. Οργάνωση

1.2.1.3. Διεύθυνση

1.2.1.4. Συντονισμός

1.2.1.5. Ελεγχος

1.2.2. Οργανωτική Επιστήμη(Nordsieck)

1.2.2.1. Υπάρχουν πολλές οργανωτικές μορφές με πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

1.2.2.2. Γραφειοκρατία(Max Weber)

1.2.2.2.1. Διαίρεση με βάση τις λειτουργίες

1.2.2.2.2. Κατανομή και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών

1.2.2.2.3. Ιεραρχική δομή της οργάνωσης

1.2.2.2.4. Τυποποίηση της διοίκησης - Πρόσδεση σε κανόνες

1.2.2.2.5. Τυπικές διαπροσωπικές σχέσεις

1.2.2.2.6. Εξασφαλισμένες δυνατότητες προαγωγής

1.2.2.3. Οργανωσιακή Ανάλυση - Οργανωσιακή Σύνθεση

1.2.3. Επεκτείνονται οι αρχές του Taylor και περιλαμβάνουν τη δομή και τη διαδικασία οργάνωσης

1.2.4. Καταμερισμός της εργασίας, Εξουσία-ευθύνη, πειθαρχία Ενότητα διεύθυνσης, Ενότητα κατεύθυνσης, Υποταγή του μερικού συμφέροντος στο γενικό, Δίκαιη αμοιβή προσωπικού, Συγκέντρωση ,Ιεραρχία ,Τάξη, Ισότητα-Δικαιοσήνη, Μονιμότητα προσωπικού, Πρωτοβουλία, Ενότητα προσωπικού

1.3. Συμβολή του Henry Ford (Γραμμή Παραγωγής)

2. Πειράματα ανθώπινη συμπεριφορά

2.1. Κίνηση των "Ανθρώπινων σχέσεων"

2.1.1. Η παραγωγικότητα επηρεάζεται σημαντικά από κοινωνικούς παράγοντες

2.1.2. Η "κοινωνική ισχύς" και η "προσωπική εικόνα" ως κίνητρα - παράγοντες επηρεασμού

2.1.3. Η κίνηση των "Ανθρώπινων Πόρων"

2.1.3.1. Ζητούμενο το κίνητρο παρακίνησης της απόδοσης

2.1.3.2. Πώς μπορεί να ικανοποιηθεί ο εργαζόμενος

2.1.3.3. Κύριοι εκπρόσωποι: Maslow, Herzberg, Argyris, Likert

2.1.3.4. Οι μάνατζερ δεν καθοδηγούν απλά, ούτε προσπαθούν μόνο για κλίμα συνεργασίας αλλά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ το ανθρώπινο δυναμικό

2.1.3.5. Η συμμετοχή των εργαζομένων βελτιώνει την ποιότητα των λαμβανομένων αποφάσεων

2.1.4. Άτυπος ηγέτης καθορίζει πρότυπα συμπεριφοράς και λειτουργεί ως ενωτικός κρίκος

2.1.5. Οι εργαζόμενοι δρουν ως μέλη ομάδας

3. Σύγχρονες Τάσεις

3.1. Το μάνατζμεντ του κινδύνου (Risk Management)

3.1.1. Κερδοσκοπικός κίνδυνος:Χάνω ή κερδίζω π.χ.εισαγωγή νέου προϊόντος)

3.1.2. Διαδικασία του Μάνατζμεντ κινδύνου

3.1.2.1. Προσδιορισμός του κινδύνου

3.1.2.1.1. Εκτίμηση του κινδύνου

3.1.3. Καθαρός κίνδυνος: χάνω πάντα (π.χ. φυσικές καταστροφές)