Kết quả và Ý nghĩa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kết quả và Ý nghĩa by Mind Map: Kết quả và Ý nghĩa

1. Kết quả

1.1. Tổ chức hệ thống của bộ máy chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở

1.2. Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các khóa đã có nhiều đổi mới theo hướng

1.2.1. Phát huy dân chủ

1.2.2. Cải cách hành chính

1.2.3. Công khai các hoạt động của chính quyền

1.2.4. Tăng cường đối thoại

1.2.5. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân

1.3. Dân chủ trong xã hội có bước phát triển. Trình độ và năng lực làm chủ của nhân dân từng bước được nâng lên.

1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước được phân định rõ hơn,, phân biệt quản lí nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh.

1.5. Mặt trận, các tổ chức chính trị cũng có nhiều đổi mới về

1.5.1. Tổ chức và bộ máy

1.5.2. Nội cung và phương thức hoạt động

1.5.3. Đa dạng hóa các phương thức để tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân

1.6. Đảng thường xuyên coi trọng

1.6.1. Xây dựng và chỉnh đốn

1.6.2. Giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong thời kì đổi mới.

2. Ý nghĩa

2.1. Khẳng định đường lối đổi mới nói chung và đường lối đổi mới của hệ thống chính trị nói riêng là đúng đắn, sáng tạo và đúng với thực tiễn

2.2. Đáp ứng yêu cầu của tình hình đổi mới

2.3. Khắc phục dần những khuyết, nhược điểm của hệ thống chuyên chính vô sản trước đây

2.4. Góp phần làm nên thành tựu lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới nước ta.