ESPAIS DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESPAIS DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA by Mind Map: ESPAIS DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

1. Claustres pedagògics (mensuals)

1.1. Reflexió pedagògica

1.1.1. Unificar metodologia

1.1.2. Unificar procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura

1.1.3. Projectes

1.1.4. Refrescar acords

1.1.5. Professorat nouvingut

1.2. Presa de decisions

1.3. Seguiment d'acords

2. Sessions de formació (quinzenals)

2.1. Programa de formació del CEP

3. Coordinació tutor-suport (setmanals)

3.1. Planificació, execució i avaluació de propostes per atendre la diversitat de l'alumnat de l'aula

4. Claustres ordinaris (mensuals)

4.1. Aprovació d'acords

4.2. Informacions pedagògiques (Xarxa PMT, altres...)

5. Cicles (quinzenals)

5.1. Espai per compartir el desenvolupament dels diferents projectes, dinàmiques de cohesió i convivència, actuacions de suport, així com altres acords o propostes pedagògiques.

6. Comissió de coordinació pedagògica (CCP)

6.1. Els coordinadors de cicle actuen de pont entre els cicles i el claustre. Informen del desenvolupament dels acords pedagògics.

7. Xarxa PIP (mensuals)

7.1. Acords presos dins la xarxa de centres PIP i que es comuniquen en el marc dels claustres.

8. Reunions de l'equip de suport

8.1. Detecta necessitats de formació en relació a l'atenció a la diversitat

8.2. Ajuda en la recerca de respostes ajustades a l'alumnat