มโนมติหลักทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มโนมติหลักทางการพยาบาล by Mind Map: มโนมติหลักทางการพยาบาล

1. บุคคล

1.1. กาย

1.2. จิตใจ

1.2.1. ความเครียด

1.3. ปัจเจกบุคคล

1.4. จิตวิญญาณ

1.5. ชุมชน

1.6. สิทธิ/ศักดิ์ศรี

1.7. ครอบครัว

1.7.1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ป่วยและญาติ ใช้เงินเก็บ

2. การพยาบาล

2.1. ส่งเสริม

2.1.1. ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเภทผู้พิการ.74(ปัญหาด้านเศรษฐกิจ)

2.1.2. นอนหลับ ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

2.2. ป้องกัน

2.2.1. ปัสสาวะด้วยสายสวน ดูแลรักษาความสะอาด ระมัดระวังการติดเชื้อ

2.3. รักษา

2.3.1. แผลกดทับ ทำแผล ความสะอาดบาดแผล พลิกตะแคงตัวทุก2ชั่วโมง

2.4. ฟื้นฟู

2.4.1. ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่างๆบนเตียง ดูและโดยการทำกายภาพบำบัด

2.5. เป้าหมาย

2.5.1. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

3. สุขภาพ

3.1. จิตวิญญาณ

3.1.1. ขณะเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติธรรมที่วัดได้

3.1.1.1. ช่วยให้ผู้ป่วยได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเพื่อคลายความกังวลในการไม่ได้ไปปฏิบัติธรมมที่วัดตามที่เคยไป

3.2. จิตใจ

3.2.1. ถุงcolostomy

3.2.1.1. ปฏิบัติการดูแลแก่ผู้ป่วยอย่างอ่อนโยน เอาใจใส่โดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจ

3.2.1.2. แนะนำตนเองก่อนการดูแลผู้ป่วย บอกว่าเราจะมาช่วยทำอะไรกับคนไข้ บอกความจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

3.2.1.3. ให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ พยาบาลรับฟังด้วยความเต็มใจ

3.2.1.4. สังเกตุความผิดปกติ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น mount care , complete bed bath

3.2.2. ปัสสาวะด้วยการใส่สายสวน

3.2.2.1. ปฏิบัติการดูแลแก่ผู้ป่วยอย่างอ่อนโยน เอาใจใส่โดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจ

3.2.2.2. แนะนำตนเองก่อนการดูแลผู้ป่วย บอกว่าเราจะมาช่วยทำอะไรกับคนไข้ บอกความจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

3.2.2.3. ช่วยให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ผู้ที่มีถุงcolostomyเหมือนกัน พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยกัน

3.2.2.4. -ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นสิ่งที่ดีในตัวและสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ปัสสาวะแแกได้ง่ายและไม่ทรมารหากปัสสาวะไม่ได้

3.3. ร่างกาย

3.3.1. ไม่สามารถเดินได้

3.3.1.1. สังเกตุความผิดปกติ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น mount care , complete bed bath

3.3.2. มีแผลกดทับเกรด4

3.3.2.1. สังเกตุความผิดปกติ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น mount care , complete bed bath

3.3.3. มีdischarge

3.3.3.1. แนะนำตนเองก่อนการดูแลผู้ป่วย บอกว่าเราจะมาช่วยทำอะไรกับคนไข้ บอกความจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

3.3.3.2. สังเกตุความผิดปกติ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น mount care , complete bed bath

3.3.4. ตั้งแต่ใต้ราวนมลงมาผู้ป่วยไม่รู้สึก

3.3.5. ช่วยเหลือตนเองได้น้อย

3.3.5.1. ปฏิบัติการดูแลแก่ผู้ป่วยอย่างอ่อนโยน เอาใจใส่โดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจ

3.3.5.2. ให้ผู้ป่วยมีสิทธิเลือกการดูแลรักษาตามความเชื่อร่วมกับทีมสุขภาพ เช่น กายภาพบำบัด การเลือกบริโภคอาหารขนิดต่างๆ

3.3.5.3. แนะนำตนเองก่อนการดูแลผู้ป่วย บอกว่าเราจะมาช่วยทำอะไรกับคนไข้ บอกความจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

3.3.5.4. สังเกตุความผิดปกติ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่น mount care , complete bed bath

3.3.6. ขณะเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติธรรมที่วัดได้

3.3.6.1. ให้โอกาสผู้ป่วยปฏิบัติตามความเชื่อ คือให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือธรรมะตามที่ผู้ป่วยต้องการ

4. สิ่งแวดล้อม

4.1. นอนไม่ค่อยหลับ หลับๆ ตื่นๆ

4.1.1. จัดสิ่งแวดล้อมให้การนอนหลับได้ง่าย ปิดไฟ ปิดเสียงรบกวนต่างๆหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้

4.2. ทำกิจกรรมต่างๆบนเตียง

4.2.1. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยไม่มีความกังวลหากต้องทำกิจกรรมบนเตียงและให้การดูแลอย่างอ่อนโยนแก่ผู้ป่วย