SWOT ثبت آگهی و قرار مصاحبه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT ثبت آگهی و قرار مصاحبه by Mind Map: SWOT ثبت آگهی و قرار مصاحبه

1. Strengths (نقاط قوت)

1.1. تعیین قرار مصاحبه

1.2. ثبت مکان شرکت

1.3. نمایش مسیر وفاصله روی نقشه

1.4. ساخت فرم اختصاصی هر شرکت

1.5. پرکردن فرم در موبایل توسط کارجوحتی قبل از ورود به شرکت

1.6. قراردادن FAQ درباره مصاحبه هر شرکت و سئوالات راجی که تمایل به پاسخ دارند

1.7. قراردادن اطلاعات کافی در بخش های مجزا درباره شرکت به همراه تصاویری از محیط کار

1.8. تعیین قرارهای مصاحبه بعدی با کارجو

1.9. امکان ایجاد زمان مصاحبه

2. Threats (تهدیدها)

2.1. موجود بودن نمونه برنامه های های ثبت آگهی

2.2. ترس از قراردادن برخی اطلاعات توسط شرکت ها

2.3. وجود سایر رقبا و امکان انجام دادن ایده توسط آنها

3. Weaknesses (نقاط ضعف)

3.1. موجود بودن نمونه های ثبت آگهی

3.2. صرف زمان برای کارجو و کارفرما جهت ایجاد

3.3. نبود پنل آنلاین در ابتدای کار

3.4. نبود وابستگی صد درصد بین اینکار و برنامه موبایل-بدون برنامه موبایل هم می شود برخی از بخش ها رو پیاده سازی کرد

4. Opportunities (فصت ها)

4.1. استفاده از نبودن دوویژگی ثبت آگهی و ثبت قرار مصاحبه در یک برنامه

4.2. مدیریت یکپارچه کلیه امور مصاحبه تا استخدام

4.3. ارتباط قوی تر بین کارجو و کارفرما

4.4. می توان کارهای آنالیز و استخراج داده های ارزشمند شغلی و استخدامی انجام داد

4.5. عدم نیاز به تماس تلفنی جهت هماهنگی برای قرار مصاحبه

4.6. وجود بازار گسترده افراد جویای کار

4.7. تمایل شرکت ها به تسهیل در امر تماس با کارجو و تعیین وقت مصاحبه و مدیریت و نگهداری اطلاعات لازم برای مصاحبه در یک مکان