Фонетика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фонетика by Mind Map: Фонетика

1. існує кілька критеріїв добору фонетичного мінімум

2. - за ступенем складності фонетичного явища об'єктом спеціального засвоєння при навчанні вимови є лише ті, що являють для учнів труднощі; -за критерієм відповідності потребам спілкування до мінімуму в першу чергу включаються ті звуки та інтонеми, що виконують у мволенні смислорозпізнавальну функцію; -за критерієм нормативності з фонетичного мінімуму для середніх навчальних закладів вилучають усіллякі відхилення від норми, а об'єктом навчання є повний стиль зразкової літературної вимови.

3. навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками і звукосполученнями виучуваної іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями,найбільш поиширених типів простих і складних речень

4. Лексика- це той,словесний матеріал, яким учні початкового етапу навчання повинні навчатися легко і швидко опервати у процесі спілкування іноземною мовою.

4.1. залежно від характеру мовленнєвої діяльності учнів розрізняють активний та пасивний лексичний мінімум.

4.2. -активний- це лексичний матеріал,яким учні користуються для висловлювання своїх думок в усній та письмовій формі; - пасивний- це лексичний матеріал, який учні повиині лише розуміти при сприйманні чужих висловлювань в усній формі та письмовій формі

5. Граматика - це характерна для конкректної мови сукупність правил, за якими слова об'єднуються в змістові фрази і речення, набираючи при цьому залежних від функції в речеені форм, а також правил утворення слів.

5.1. У навчанні іноземних мов граматика посідає важливе місце. Це є своєрідний каркас на якому базується лексика тому оволодіння граматичною компетенцією - необхідна передумова успішного використання конкретної іноземної мови як засобу спулкування. Під граматичною компетенцією розуміють здатність розпізнавати і продукувати їх у процессі комунікації.

5.1.1. Одиницею навчання іншомовного граматичного матеріалу служить граматична структура(ГС). Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи ті ознаки, сигналізують про певну структуру, їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що слугують для передачі певних значень.

5.1.2. 2 основні шляхи представлення граматичного матеріалу Імпліцитний- передбачає засвоєння граматичного матеріалу без використання вербальних правил. У межах цього підходу існують структурний і комунікативний методи. Експліцитний- підхід до формування іншомовних граматичних навичок, це навчання граматичного матеріалу на основі правил. Система вправ повинна одночаснослугувати і системоюконтролю засвоєння іншомовних граматичних структур.