KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 09/2018 lop Panda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 09/2018 lop Panda by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG  09/2018 lop Panda

1. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

1.1. TRÒ CHƠI CÓ LUẬT

1.2. TRÒ CHƠI SÁNG TẠO

1.2.1. Phân vai

1.2.2. Xây dựng

2. KẾ HOẠCH TUẦN

2.1. Bé sáng tạo

2.1.1. Ngày 02/05

2.1.2. Ngày 03/05

2.1.3. Ngày 04/05

2.2. Bé lắng nghe

2.2.1. Ngày 07/05

2.2.2. Ngày 08/05

2.2.3. Ngày 09/05

2.2.4. Ngày 10/05

2.2.5. Ngày 11/05

2.3. Bé luôn tươi cười

2.3.1. Ngày 14/05

2.3.2. Ngày 15/05

2.3.3. Ngày 16/05

2.3.4. Ngày 17/05

2.3.5. Ngày 18/05

2.4. Thế giới động vật

2.4.1. Ngày 21/05

2.4.2. Ngày 22/05

2.4.3. Ngày 23/05

2.4.4. Ngày 24/05

2.4.5. Ngày 25/05

3. NHẬN XÉT CUỐI THÁNG

4. THỂ CHẤT

4.1. Organization form

4.1.1. Chế độ sinh hoạt

4.1.2. Hoạt động ngoài trời

4.1.3. Giờ học

4.1.4. Chủ đề

5. NHẬN THỨC

5.1. Mục Tiêu

5.2. Hình thức tổ chức

5.2.1. Chế độ sinh hoạt

5.2.2. Hoạt động ngoài trời

5.2.3. Giờ học

5.2.4. Chủ đề

6. NGÔN NGỮ

6.1. Mục Tiêu

6.2. Hình thức tổ chức

6.2.1. Chế độ sinh hoạt

6.2.2. hoạt động ngoài trời

6.2.3. Giờ học

6.2.4. Chủ đề

7. THẨM MỸ

7.1. Mục Tiêu

7.2. Hình thức tổ chức

7.2.1. Chế độ sinh hoạt

7.2.2. Hoạt động ngoài trời

7.2.3. Giờ học

7.2.4. Chủ đề

8. TÌNH CẢM - XÃ HỘI

8.1. Mục Tiêu

8.2. Hình thức tổ chức

8.2.1. Hoạt động ngoài trời

8.2.2. Chế độ sinh hoạt

8.2.3. Giờ học

8.2.4. Chủ đề