Навчання фонетики, граматики, лексики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Навчання фонетики, граматики, лексики by Mind Map: Навчання фонетики, граматики, лексики

1. Фонетика

1.1. 3 групи звуків

1.1.1. звуки максимально наближені до звуків рідної мови(b,m)

1.1.2. звуки які на перший погляд дуже схожі на звуки рідної мови але відрізняються суттєвими ознаками(h,e)

1.1.3. звуки які не мають артикуляційних або акустичних аналогів у рідній мові (r,w)

1.2. Мета:формування

1.2.1. слуховимовних навичок: фонемно правильна вимова та розуміння всіх звуків у потоці мовлення

1.2.2. ритміко-інтонаційних навичок -інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і відповідно розуміння мовлення інших людей

1.3. Вправи

1.3.1. на рецепцію:

1.3.1.1. вправи на впізнавання нвого звука чи звукосполучення серед інших

1.3.1.2. вправи на диференціацію

1.3.1.3. вправи на ідентифікацію звука

1.3.2. на репродукцію:

1.3.2.1. імітація звуків

1.3.2.2. відтворення звуків

1.3.2.3. самостійне продукування звуків

1.3.2.4. розпізнавання звуків

1.4. Методи введення звука

1.4.1. імітативний

1.4.2. аналітико-імітативний

1.5. Алгоритм уведення звука

1.5.1. !) створення ситуації; 2) аудіювання тексту вчителем;3) виділення слів з новим звуком;4)виділення окремого звука;5)імітація та аналіз артикуляції звука;6)артикуляція окремого звука;7)включення звука в слово;8)включення слова в речення;9)включення слова в контекст

2. Лексика

2.1. Види навичок:

2.1.1. репродуктивні лексичні

2.1.2. рецептивні лексичні навички

2.1.3. навички обгрунтованої здогадки про значення ЛО

2.1.4. навички користування різними видами словників

2.2. Послідовність введення і закріплення ЛО

2.2.1. 1)показ фонетичної сторони;2)безперекладний;3)обов'язковий запис учнями нової ЛОв робочі словники;4)максимальна кількість повторень ЛО;5)можливий добір синонімів і вионання тренувальних вправ на пошук нової ЛО у словосполученнях і т.д;6)використання нової ЛО у підстановчих вправах і простих реченнях

2.3. Система вправ навчання лексики

2.3.1. 1) імітація;2)підстановчі вправи;3)вправи на транформацію;4)скласти слово;5)вправи на закінчення речень;6)комбінаційні вправи

2.4. Критерії

2.4.1. сполучуваність(поєднання слів один з одним)

2.4.2. семантична цінність

2.4.3. стилістична необхідність

2.5. Семантизація-пояснення значення слова

2.5.1. перекладний спосіб

2.5.2. безперекладний

3. Граматика

3.1. Навички

3.1.1. репродуктивні граматичні

3.1.2. рецептивні граматичні

3.1.3. продуктивні (говоріння ,письмо)

3.2. Етапи навчання граматики

3.2.1. Е.ознайомлення учнів з новими граматичними структурами,що передбачає усвідомлення їх значення,форми і вживання

3.2.2. Е.автоматизації дій учнів з новими граматичними структурами,що включає:а)автоматизацію на рівні словоформи,словосполучення...б)автоматизацію на надфразовому рівні-діалогічної або монологічної єдності

3.2.3. Ситуативне вживання засвоєних граматичних структур при висловлюванні своїх думок в усній та писемній формах...

3.3. Підходи навчання іншомовного граматичного матеріалу

3.3.1. Імпліцидний-без використання вербальних правил

3.3.1.1. Структурний метод

3.3.1.2. Комунікативний метод

3.3.2. Експліцидний -на основі правил

3.3.2.1. Індуктивний метод-вік конкретного до загального

3.3.2.2. Дедуктивний метод-від загального до конкретного

3.4. Допоміжні засоби навчання

3.4.1. 1) граматичні таблиці;2)моделі-схеми;3)логарифмічні лінійки

3.5. Вправи

3.5.1. Передмовленнєві вправи

3.5.2. Власне мовленнєві вправи

3.5.3. Ігрові вправи