Chương 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương 2 by Mind Map: Chương 2

1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

1.1. Nguyên tắc sắp xếp :

1.1.1. 1.Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử. 2.Cùng số electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng. 3.Cùng số electron hoá trị được xếp thành một cột.

1.2. Cấu tạo :

1.2.1. Chu kỳ

1.2.1.1. Chu kỳ lớn ( Chu kỳ 1 đến chu kỳ 2 )

1.2.1.2. Chu kỳ nhỏ ( Chu kỳ 4 đến chu kỳ 7)

1.2.1.3. Bắt đầu bằng kim loại, kết thúc là khí hiếm

1.2.1.4. 2chu kỳ liên tiếp có số Z hơn kém nhau 2,8 hoặc 18

1.2.1.5. Xếp thành từng hàng

1.2.2. Nhóm

1.2.2.1. Phân nhóm chính(A): các nguyên tố s, p

1.2.2.1.1. Nhóm IA,IIA, IIIA là kim loại

1.2.2.1.2. Nhóm VA,VIA,VIIA là phi kim

1.2.2.1.3. Nhóm IVA là á kim, VIIIA là khí hiếm

1.2.2.1.4. Nhóm IA, IIA là nguyên tố s, còn lại là nguyên tố p

1.2.2.2. Phân nhóm phụ(B): các nguyên tố d,f

1.2.2.2.1. nhóm B đều là kim loại.

1.2.2.3. Xếp thành từng cột

2. Sự Biến Đổi Cấu Hình Electron

2.1. Số lớp electron = số thứ tự chu kỳ

2.2. Số electrong lớp ngoài cùng = Số thứ tự nhóm

3. Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Tính Chất Của Nguyên Tố Hoá Học

3.1. Tính kim loại ~ bán kính ~ tính bazơ

3.1.1. Trong 1 chu kỳ, các tính chất này của các nguyên tố yếu dần

3.1.2. Trong 1 phân nhóm , các tính chất này của các nguyên tố mạnh dần

3.2. Độ âm điện ~ tính phi kim ~ tính axit

3.2.1. Trong 1 chu kỳ , các tính chất này của các nguyên tố mạnh dần

3.2.2. Trong 1 phân nhóm , các tính chất này của các nguyên tố yếu dần

4. Ý Nghĩa BTH

4.1. Biết vị trí 1 nguyên tố => những tính chất hoá học cơ bản của nó

4.2. Biết vị trí 1 nguyên tố => cấu tạo của nó và ngược lại

4.3. Dựa vào quy luật biến đổi tính chất có thể so sánh tính chất hoá học với các nguyên tố lân cận