PHÂN ĐẠM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHÂN ĐẠM by Mind Map: PHÂN ĐẠM

1. THỜI GIAN BÓN

1.1. BÓN Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU ĐỂ CÂY PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG DIỆN TÍCH

1.2. CẦN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY

2. CÔNG DỤNG

2.1. KÍCH THÍCH CÁC QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG

2.2. TĂNG TỈ LỆ CỦA PROTEIN THỰC VẬT

2.3. GIÚP CÂY PHÁT TRIỂN NHANH, CHO NHIỀU HẠT

3. PHÂN LOẠI

3.1. PHÂN ĐẠM AMONI

3.2. PHÂN ĐẠM NITRAT

3.3. PHÂN ĐẠM URÊ - PHÂN ĐẠM TỐT NHẤT HIỆN NAY

4. TỈ LỆ DINH DƯỠNG

4.1. ĐÁNH GIÁ THEO TỈ LỆ PHẦN TRĂM VỀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỐ NITO

5. CUNG CẤP NITO HÓA HỢP CHO CÂY DƯỚI DẠNG

5.1. ION NITRAT NO

5.2. ION AMONI NH