STRUKTURA ATOMIKE DHE KONFIGURIMI ELEKTRONIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STRUKTURA ATOMIKE DHE KONFIGURIMI ELEKTRONIK by Mind Map: STRUKTURA ATOMIKE DHE KONFIGURIMI ELEKTRONIK

1. Orbita

1.1. elektronet (-)

1.1.1. masa = 1/1836

1.1.2. grimca subatomike

1.2. nukleonet

1.2.1. protone

1.2.1.1. masa = 1

1.2.2. neutrone

1.2.2.1. masa = 0

2. Simbolet

2.1. A

2.1.1. numri i mases

2.1.2. A=Z+N

2.2. Z

2.2.1. nr protonit

2.2.1.1. numri i protoneve

2.2.1.2. numri i elektroneve

2.2.1.3. ngarkesat pozitive

2.2.1.4. ngarkesat negative

3. Izotopet

3.1. Atome te te njejtit element qe ndryshojne nga numri i neutroneve

4. Konfigurim elektronik

4.1. Menyra e organizimit te elektroneve ne nje atom

5. Nivele energjitike

5.1. Vlerat qe merr nje elektron ne atom

6. Energjia e jonizimit

6.1. Sasia e energjise qe i nevojitet atomit per te shkeputur elektronet ne shtresen e jashtme

6.2. Llojet

6.2.1. paresore

6.2.2. sekondare

6.2.3. terciare

6.2.4. e njepasnjeshme

6.3. Faktoret

6.3.1. Madhesia e ngarkeses se berthames

6.3.2. Efekti ekranizues

6.3.3. Largesa e elektroneve nga berthama

7. Numri kuantik themelor (n)

7.1. percakton

7.1.1. orbitat e lejuara

7.1.2. energjine e elektroneve

7.1.3. numrin maksimal te elektroneve

7.2. nivelet

7.2.1. K

7.2.1.1. 1

7.2.2. L

7.2.2.1. 2

7.2.3. M

7.2.3.1. 3

7.2.4. N

7.2.4.1. 4

7.2.5. O

7.2.5.1. 5

7.2.6. P

7.2.6.1. 6

7.2.7. Q

7.2.7.1. 7

7.3. R1<R2<R3

7.4. E1<E2<E3

7.5. Xn = 2n^2

8. Numri kuantik sekondar (l)

8.1. nennivelet

8.1.1. s

8.1.2. p

8.1.3. d

8.1.4. f

8.2. n=4 l=0 l=1 l=2 l=3

8.2.1. 14 elektrone

8.3. n=3 l=0 l=1 l=2

8.3.1. 10 elektrone

8.4. n=2 l=0 l=1

8.4.1. 6 elektrone

8.5. n=1 l=0

8.5.1. 2 elektrone

8.6. Rs<Rp<Rd<Rf

8.7. Es<Ep<Ed<Ef

8.8. X=2(2l+1)

9. Numri kuantik magnetik

9.1. i merr vlerat nga numri kuantik sekondar

9.2. percakton

9.2.1. numrin e niveleve

9.2.2. numrin maksimal te niveleve

10. Numri kuantik spin

10.1. +1/2

10.2. -1/2

10.3. Shuma = 0